ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г. са подадени 2 (две) заявления за издаване на комплексни разрешителни. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

  1. „ХАРМОНИ 2012“ ЕООД, гр. София за площадка гр. Кърджали;
  2. „КВИНС-АРГО“ ЕООД, гр. Лозница.

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват на интернет-страницата на ИАОС и на общината по местонахождение на инсталацията.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени 8 (осем) заявления на следните оператори:

  1. Община Бургас за „Регионално предприятие за управление на отпадъците (РПУО), обслужващо общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе“;
  2. „Юпитер 05” ООД, гр. Пловдив, площадка землище гр. Куклен;
  3. „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Ловеч, площадка гр. Разград;
  4. „АСК БУЛ“ ЕООД, гр. Враца, площадка гр. Мездра;
  5. Община Разлог за „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда“;
  6. „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Ловеч, площадка гр. Пещера;
  7. „СКРАП МЕТАЛС С.М.“ ООД, гр. Девня, площадка гр. Девня, общ. Девня, обл. Варна;
  8. „ЕЛИТСАН“ ЕООД, с. Методиево.

 

Към 30.06.2022 г. има издадени общо 606 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите. През периода от 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г. са издадени общо 24 броя Решения, като от тях за издаване 4 броя, за актуализиране 20 броя.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС