ExEA MoEW EEA

Лични средства

Води

В настоящото издание на бюлетина е включена информация за състоянието на повърхностните води за второто тримесечие на 2022 година.

Оценката на качеството на повърхностните води е направена в съответствие с Наредба № Н-4 (обн., ДВ, бр.22 от 2013 г.). Състоянието на повърхностните води се характеризира чрез усреднени стойности на основните физикохимични показатели по време и по дължина на реката. Основните показатели използвани за характеризиране на повърхностните води са: температура, рН, разтворен кислород, БПК5, ХПК-бихроматна, биогенни елементи - NH4, NO3, NO2, PO4.

Състояние на качеството на повърхностните води

  

Състоянието на повърхностните води се характеризира чрез усреднени стойности на основните физикохимични показатели по време и по дължина на реката.

Основните показатели използвани за характеризиране на повърхностните води са: температура, рН, разтворен кислород, БПК5, ХПК-бихроматна, биогенни елементи - NH4, NO3, NO2, PO4.


Състояние на качеството на подземните води

 

През първото полугодие на 2022 г. са извършени 1066 пробовземания от 499 пункта за контролен и оперативен мониторинг на подземните води. Извършени са анализи по показатели за мониторинг на подземните води, съгласно Заповед за мониторинг № РД 602/2021г., разпределени в следните групи:

1. Физико-химични показатели:

  • І-ва група- основни физико-химични показатели- разтворен кислород, активна реакция, електропроводимост, нитрати, амониеви йони, температура на водата, перманганатна окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий,  калий, сулфати, хидрогенкарбонати, карбонати, сух остатък, флуориди;
  • ІІ-ра група – допълнителни физико-химични показатели- нитрити, фосфати, общо желязо, манган, цианиди общо.


2. Специфични замърсители:

  • І-ва група –метали и металоиди- олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, общ хром, хром 3-валентност, хром 6-валентност, стронций, обща алфа и бета- активности, Естествен уран и Радий R226;
  • ІІ-ра група- органични вещества- трихлоретилен, тетрахлоретилен, алдрин, диелдрин, ендрин, атразин, симазин, пропазин, ендосулфан, метоксихлор, хептахлор, хлордан, DDT/DDD/DDЕ, НСН-съединения, 2,4 Д, ацетохлор, пендиметалин, хлорпирифос, трифлуралин, алахлор, циперметрин, хлорпирифос-етил; тербутилазин, металахлор, диметоат, Бензен, нефтопродукти, полициклични ароматни въглеводороди (определят се като сума от концентрациите на: бензо(b)флуорантен,бензо(k)флуорантен, Бензо(ghi)перилен, индено(1,2,3-cd)пирен), бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, бензо(ghi)перилен, индено(1,2,3-cd)пирен, бензо(а)пирен, флуорантен.

 

През първото полугодие на 2022 г. в две от четирите БД са анализирани показатели от групата на органичните вещества. За БД „Дунавски район“ в отделни пунктове са анализирани: 1,2-дихлоретан, метаболити и изомери на DDT, Атразин, Симазин, Алахлор, Алдрин, Диелдрин, Ендрин, Изодрин,  алфа- ендосулфан, бета- ендосулфан, НСН-съединения (Алфа – хексахлорциклохексан, Бета – НСН, Гама - НСН – Линдан,  Делта – НСН, Епсилон – НСН),   Ацетохлор,  Метоксихлор, Пендиметалин,  Бензен, Бензо(ghi) перилен, Бензо(к)флуорантен(3;4 - Бензофлуорантен), Тетрахлоретилен, Трифлуралин,  Трихлоретилен, Флуорантен, Хептахлор, Хлорпирифос, Цис-хлордан, Циперметрин .

За БД „Източнобеломорски район“ в два пункта са анализирани Атразин, Пропазин, Симазин, а в 6 пункта са анализирани Тетрахлоретилен и  Трихлоретилен.

Резултатите от извършените през първото полугодие на 2022 г. анализи са сравнявани със стандарти за качество (СК), съгласно приложение № 1 на Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води ( обн. ДВ, бр.87 от 30.10.2007г. ), с изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2010 г., бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г. ., бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 19.03.2013 г., доп., бр. 90 от 31.10.2014 г., в сила от 31.10.2014 г. изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.).

Анализът на подземните води е направен според изискванията на Европейската Рамкова Директива за Води по Речни басейнови райони и по подземни водни тела.

В Дунавски басейнов район мониторингът на подземните води през първото полугодие на 2022г. е извършван в 136 мониторингови пункта (289 пробовземания), разпределени в 47 подземни водни тела.

В Черноморски басейнов район са подлежали на мониторинг 123 пункта (248 пробовземания)- в 37 подземни водни тела.

За Източнобеломорски басейнов район са пробовземани 157 мониторингови пунктове (389 пробовземания)  на подземни води, които са разположени в  42 подземни водни тела.

И за Западнобеломорски басейнов район качеството на подземните води през първото полугодие на 2022 г.  е наблюдавано в 83 мониторингови пункта (140 пробовземания) – разпределени в 35 подземни  водни тела.

Качество на подземните води

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС