ExEA MoEW EEA

Лични средства

Състояние на повърхностните води

Черноморски басейн

Качеството на водите в основната река Камчия в басейна е представена на фиг. 3.8.

Фиг.3.8

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС