ExEA MoEW EEA

Лични средства

Състояние на повърхностните води

Дунавски басейн

Качеството на повърхностните води в основните поречия в басейновия район са представени на фиг. 3.1 - 3.7.

 

Фиг.3.1
Фиг.3.2
Фиг.3.3
Фиг.3.4
Фиг.3.5
Фиг.3.6
Фиг.3.7

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС