ExEA MoEW EEA

Лични средства

Състояние на повърхностните води

Източно-беломорски басейн

Качеството на водите в основните реки в басейна са представени на фиг. 3.9 – 3.11

Фиг.3.9
Фиг.3.10
Фиг.3.11

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС