ExEA MoEW EEA

Лични средства

Състояние на повърхностните води

Западно-беломорски басейн

Качеството на водите в отделните реки в басейна са представени на фиг. 3.12 – 3.13

Фиг.3.12
Фиг.3.13

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС