ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г. са подадени 8 (осем) заявления за издаване на комплексни разрешителни. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

  1.  РДНО Бургас;
  2.  “Изида-1894“ ЕООД;
  3.  “ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН” ЕАД;
  4.  „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Пещера;
  5.  ЗП Иван Бахчеванов
  6.  „Грийнбърн“ ЕООД, гр. Разград;
  7.  „Булгартрансгаз“ Чирен
  8.  РДНО Разлог

 

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват на интернет-страницата на ИАОС и на общината по местонахождение на инсталацията.

В посочения по-горе период на обществен достъп е предоставено 1 (едно) заявление на следния оператор:

    1.  „ДИО ПЕРНИК“ ЕООД. 

 

Към 30.09.2021 г. има издадени общо 594 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите. През периода от 01.07.2021 г. до 30.09.2021 г. са издадени общо 16 броя Решения, като от тях за издаване 3 бр., за актуализиране са 12 бр., 1 бр. за поправка на техническа грешка и 0 бр. за отмяна на КР.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС