ExEA MoEW EEA

Лични средства

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Националната система за мониторинг на околната среда извършва оценка на качеството на атмосферния въздух върху територията на страната, разделена на 6 Района за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ).

Националната система за мониторинг (НСМ) на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на МОСВ се състои от 48 стационарни пункта, в т.ч. 9 пункта с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, 30 автоматични измервателни станции /АИС/, 5 автоматични ДОАС системи, разположени в градовете Свищов, Никопол, Силистра, Бургас и в с. Ръжена (област Ст. Загора), както и 4 АИС за мониторинг на КАВ в горски екосистеми (КФС “Рожен”, „Юндола”, „Витиня” и „Старо Оряхово”).

В Националната автоматизирана система за ККАВ ежедневно се контролират концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), серен диоксид, азотен диоксид/азотни оксиди, въглероден оксид, озон, бензен, олово, кадмий, никел, арсен, ПАВ. Допълнително, според характера и източниците на емисии в отделни райони от територията на страната се контролират специфичните показатели: фенол, амоняк, аерозоли на сярна киселина, толуол, ксилол, стирол, серовъглерод, сероводород, метан и неметанови въглеводороди, както и някои други специфични замърсители.

Всички автоматични измервателни станции в системата на МОСВ (АИС и ДОАС) работят в непрекъснат режим на работа /24 часа/, като данните за КАВ от тях постъпват в реално време в съответните регионални диспечерски пунктове (РДП) в РИОСВ и в централния диспечерски пункт (ЦДП) в ИАОС София, където е разположена Националната база данни за КАВ.

Ръчните пунктове за мониторинг на въздуха работят само в светлата част на денонощието (4 пробовземания на ден, 5 дни в седмицата). За изготвяне на оценка на КАВ от ръчните пунктове са включени само данни за регистрираните средночасови концентрации. За тези пунктове не е извършвано сравнение на регистрираните концентрации с денонощните норми на контролираните замърсители, т.к. техния времеви обхват не позволява да се направи точна оценка на нивата на замърсителите в денонощен аспект. Тези данни имат само индикативен характер. Това не се отнася за показателите ФПЧ10, олово, кадмий и ПАВ, за които пробовземането е с продължителност 24 часа.

Подробни данни от ДОАС системите се публикуват в бюлетин за състоянието на атмосферния въздух в населените места, разположени по поречието на Долен Дунав - Никопол, Свищов и Силистра.


АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ПРЕЗ ІIІ-ТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г. ПО ЗАМЪРСИТЕЛИ И РОУКАВ


Нива на основните показатели за качеството на атмосферния въздух през трето тримесечие на 2022 год.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС