ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г. са подадени 2 (две) заявления за издаване на комплексни разрешителни. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

  1. Община Пловдив за „Регионално депо за неопасни отпадъци в землището на с. Цалапица“;
  2. ЗП „ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ“, гр. Сливен, площадка гр. Сливен.

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват на интернет-страницата на ИАОС и на общината по местонахождение на инсталацията.

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени 8 (осем) заявления на следните оператори:

  1. „ОЛИВА“ АД, гр. Кнежа;
  2. Община Търговище за изграждане и експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово“;
  3. „СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ“ ООД, ГР. СОФИЯ, площадка в землището на с. Синитово, област Пазарджик;
  4. ЗП ИВАН БАХЧЕВАНОВ, гр. Търговище, площадка с. Баячево, област Търговище, община Търговище;
  5. „СТАРТ“ АД, гр. Добрич;
  6. „РОК 7“ ЕООД, гр. Търговище, площадка гр. Търговище;
  7. „МАР-КРАФТ” ООД – птицеферма с. Гръблевци, община Габрово;
  8. „ЕЛ БАТ“ АД, гр. Долна баня, площадка гр. Долна баня. 

 

Към 30.09.2022 г. има издадени общо 612 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите. През периода от 01.07.2022 г. до 30.09.2022 г. са издадени общо 26 броя Решения, като от тях за издаване 6 броя, 2 броя за поправяне и за актуализиране 18 броя.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС