ExEA MoEW EEA

Лични средства

Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването - КПКЗ

Комплексните разрешителни са задължителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по Приложение № 4 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Процедурата по издаване на комплексни разрешителни е определена в Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. 

През периода от 01.10.2016г. до 31.12.2016г. са подадени 5 (пет) заявления за издаване на комплексно разрешително. Дружествата, по реда на подаването на заявленията, са както следва:

1.

„АВИС“   ЕООД

2.

КО и БО ИМПОРТ – ЕКСПОРТ“ ЕООД,   гр. Мартен

3.

„Грийнбърн“ ЕООД

4.

„Тетрахиб“ АД

5.

„KЦМ“ АД, гр. Пловдив

В съответствие с изискванията на ЗООС заявленията за издаване на комплексно разрешително се предоставят на обществен достъп в ИАОС и в съответните общини по местонахождение на инсталациите. Процедурата и условията за достъп до заявленията се публикуват в един национален ежедневник, в един местен вестник и на интернет-страницата на ИАОС. 

В посочения по-горе период на обществен достъп са предоставени заявленията на 4 (четири) оператора:

1.

„ЛОРА - 2004” ООД, гр. Стара   Загора, птицеферма с. Маджерито, община Стара Загора

2.

ЗП „Калина Михайлова Широкова“, гр. Велико Търново

3.

„КВИНС-АРГО И С-ИЕ“ ЕООД, гр. Лозница, площадка с. Козма Презвитер,   община Омуртаг

4.

„ДЕВЕН“   АД, гр. Девня

Към 31.12.2016г. има издадени общо 546 бр. решения по комплексни разрешителни. Решенията са достъпни на интeрнет-страницата на Министерството на околната среда и водите.

Copyright 2000-2017 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Сайтът е посетен 76 387 пъти през януари 2017 г. Дизайн и изработка: ИАОС