ExEA MoEW EEA

Лични средства

Проект № 817527 „Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки“ (MAIA)

 

Изпълнителна агенция по околна среда изпълнява проект № 817527 „Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки“ (MAIA) финансиран по Рамковата програма на ЕК „Хоризонт 2020“. Проектът стартира на 01.11.2018 г. и е с продължителност от 49 месеца. В него участват 18 организации от 9 страни-членки на Европейският съюз и Норвегия. Други партньори от българска страна са Национален статистически институт и Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География при БАН.

Целта на проекта е да адаптира методологичната рамка на „Системата за икономическо осчетоводяване на околната среда - Експериментално екосистемно счетоводство“ (SEEA-EEA) на ООН, към условията на отделните страни-членки на Европейският съюз. Тази система осигурява една съвместима рамка за анализ и съхраняване на информация за активите на екосистемите и потоците от екосистемни услуги, както във физически, така и в парични единици.

Изпълнителна агенция по околна среда, ще взема участие в следните работни пакети:

Работен пакет 2 „Оценка на политическите приоритети за счетоводство и ангажиране на заинтересованите страни“;

Работен пакет 3 “ Тестване, пилотно прилагане и интегриране на счетоводството на природния капитал в европейските страни“;

Работен пакет 4 “Тестване на иновативни подходи за отчитане на природния капитал в европейския контекст“;

Работен пакет 5 „Насърчаване на прилагането на счетоводството за екосистемните услуги“.

В рамките на работен пакет 2 са изпълнени следните дейности:

1. Участие в отриваща работна среща на партньорите към проекта, проведена в периода 29-30.01.2019 г. в град Вагенинген, Кралство Нидерландия.

2. Провеждане и участие в първа национална работна среща на заинтересованите страни в България, проведена на 12.06.2015 г. в СУ „Св. Климент Охридски“.

3. Представяне на онлайн анкета във връзка с остойностяването на природния капитал в България до 6 дирекции на МОСВ, 16 РИОСВ и 4 Басейнови дирекции, 3 Национални парка.

4. Участие в изготвянето на национален доклад в изпълнение работен пакет 2 за оценката на политическите приоритети и изпълнението на сметките за природния капитал в България.

5. Участие в работна среща на експерти и заинтересовани страни между проектите „Картиране и оценка за нуждите на интегрираните екосистемни сметки“ и проект „Проект за иновации на познанието за интегрирана система за природен капитал  счетоводството на екосистемни услуги (KIP-INCA)“ ръководен от Eвросат.

 

До този момент не са стартирали дейности по работен пакет 3 и работен пакет 5. В рамките на работен пакет 4 е стартирал процеса по разработване на тематични сметки за биологичното разнообразие, което включва определяне на бета-биоразнообразие в основните 9 типа екосистеми в България по биологични групи и запознаване с литературата и резултатите от проекти в рамките на Европейският съюз за създаване на сметки за биологичното разнообразие.

Бюджета за изпълнение на дейностите на Изпълнителна агенция по околна среда е 25 хиляди евро (48 895 лева). До този момент са получени два аванса от водещия партньор по проекта „Универсистета Вагенинген“ на стойност 9779 лева (20% от бюджета на ИАОС).

В рамките на дейностите на ИАОС не са предвидени провеждане и обявяване на обществени поръчки.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС