ExEA MoEW EEA

Лични средства

   

Програма BG03 „Биоразнообразие и екосистеми“

Финансовия механизъм на Европейското икономическо сътрудничество

Бенефициент - Изпълнителна агенция по околна среда

 

   Бюджетна линия:                                                                 
   Обща стойност на проекта:                                                  955 000 евро
   Продължителност на проекта:                                            22 месеца
   Дата на приключване на проекта:                                      30.04.2017 г.
   Място на изпълнение на проекта:                                      България, ИАОС

 

    Ръководител на проекта:
    Радослав Станчев,  
    главен експерт, отдел „Мониторинг на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите”, ИАОС
    тел.: 02/ 940 64 73; 
    e-mail: ibbis@eea.government.bg  
 
bio2.jpg

  

Проектът се осъществява  в рамките на Договор №33-72/20.07.2015 г. финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.         

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС