ExEA MoEW EEA

Европейска агенция по околна среда

Лични средства

Европейската агенция по околна среда е органът на Европейския съюз, създаден да предоставя навременна, целенасочена, подходяща и достоверна информация за околната среда както на лицата, определящи политиката в тази област, така и на обществеността. ЕАОС не разработва нормативни документи и не определя политиката в областта на околната среда.

Мандатът на ЕАОС е:

  • Да подпомага Общността и страните-членки да взимат на информирани решения за подобряване на околната среда, да интегрират въпросите, свързани с околната среда, в икономическата политика и да работят за устойчиво развитие;
  • Да координира Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet).

Регламентът за създаване на ЕАОС е приет от Европейския съюз през 1990 г. Той влиза в сила в края на 1993 г. веднага, след като е взето решение седалището на ЕАОС да бъде в Копенхаген. Същинската си дейност Агенцията започва през 1994 г. С този регламент е създадена и Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet).

Понастоящем ЕАОС има 32 страни-членки и шест сътрудничещи страни. Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда е партньорска мрежа на ЕАОС и страните. EIONET е информационен "възел", акумулиращ, обработващ и предоставящ екологична информация от широка мрежа източници, изградена в страните-членки на Агенцията. Мрежата събира и обработва информация от националните мониторингови системи чрез Европейските тематични центрове (ЕТЦ).

ЕАОС отговаря за развитието на мрежата и координирането на нейните дейности. За целта Агенцията работи в тясно сътрудничество с националните координатори, които обикновено са националните агенции за околна среда или министерствата на околната среда. Те отговарят за координирането на националните мрежи, обхващащи много институции (общо около 300).

Основни клиенти са институциите на Европейския съюз — Европейската комисия, Европейският парламент, Съветът - и страните-членки. В допълнение към тази централна група от участници в европейската политика. Агенцията обслужва и други институции на ЕС като Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите.

Деловите и академичните кръгове, неправителствените организации и други компоненти на гражданското общество са също активни потребители на информацията на ЕАОС.

Повече информация за ЕАОС

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС