ExEA MoEW EEA

Европейска агенция по околна среда

Лични средства

Задължения за докладване към ЕАОС

eionet.jpgПредоставянето на информация за състоянието на околната среда има важно значение за формирането, прилагането и оценката на политиката в тази област, а също така и за повишаване информираността на обществото. Осигуряването на навременна, целенасочена и достоверна информация за околната среда в Европа се основава на мониторинга и докладването от отделните страни членки. През последните години са договорени голям брой задължения за докладване между страните членки и международните институции.

Координацията на докладването на тази информация се извършва от ЕАОС чрез Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet). За подпомогне и подобряване на данните и информационните потоци ЕАОС създава организационна и технологична инфраструктура, наречена Reportnet. Тя представлява набор от взаимосвързани инструменти и приложения, разработени чрез широко използване на уеб технологии. Тези инструменти включват База данни за задълженията за докладване (ROD), Централен масив от данни (CDR) и други.

Национален координационен център за докладването на информация за състоянието на околната среда в България е Изпълнителната агенция по околна среда. Подготовката на материалите се извършва от тематични експерти в Дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда" на ИАОС и в други ведомства. Подробно описание на законодателството и крайните срокове, свързани с докладването на България, могат да се намерят в Базата данни за задължения за докладване (ROD):
задължения за докладване и законодателство
крайни срокове за докладване

Европейската агенция по околна среда поддържа също така и Информационна система за докладване състоянието на околната среда (SERIS). Тя представлява опис на Националните доклади за състоянието на околната среда в страните членки и съдържа кратка информация за последните доклади от държавите, включени в третия доклад на ЕАОС, организациите, отговорни за изготвянето им, и връзки към тях. За България в информационната система SERIS е поставена връзка към преведен доклад за състоянието на околната среда през 2002 г.:
Екологична информация за България в SERIS

Последните доклади за състоянието на околната среда в България могат да се намерят в интернет страницата на ИАОС:
Национални доклади за състоянието и опазването на околната среда в България

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС