ExEA MoEW EEA

Европейска агенция по околна среда

Лични средства

Докладване на данни за водите за къпане и за питейните води

Съгласно националното законодателство компетентен орган по прилагане на Директивата за водите за къпане – 2006/7/ЕО (Наредба № 5 за управление качеството на водите за къпане) и Директивата за питейните води – 98/83/ЕО (Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели) е Министерството на здравеопазването.

report-bathing.pngДиректива за водите за къпане

През 2007-2010 г. два пъти годишно са докладвани данни относно мониторинга на качеството на водите за къпане в Централния масив от данни на EIONET във формат, даващ възможност за представянето им в WISE (Информационна система за водите в Европа).

Информация за директивата в интернет страницата на Генерална дирекция "Околна среда" на ЕК.

Качество на водите за къпане за 2009 г. - доклад на ЕАОС

Доклад на България за 2009 г.

Инструменти за разглеждане на данни и карти:

Инструмент на WISE за разглеждане на данни

Интерактивни карти на WISE

Eye-on-Earth - инструментът обединява събраните данни за околната среда и наблюденията на обикновените хора.

 

report-drinking.pngДиректива за питейните води

През 2009 г. е извършено първото докладване на данни за 2007 г. от мониторинга за качеството на питейната вода, провеждан съвместно от органите на държавния здравен контрол и водоснабдителните дружества в т.нар. големи зони на водоснабдяване (в които се доставят над 1 000 куб.м. вода в денонощие, или се водоснабдяват над 5 000 души). Докладването се извършва по електронен път в Централния масив от данни на EIONET във формат, съгласно изискванията на WISE.

Информация за директивата в интернет страницата на Генерална дирекция "Околна среда" на ЕК.

Доклади за качеството на питейните води на ЕК.

Карти и графики:

Основни проблеми с питейните води, идентифицирани в националните доклади

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС