ExEA MoEW EEA

Регионална лаборатория Русе

Лични средства

В помощ на операторите на съоръжения при извършване на измервания на емисии от неподвижни източници

Пробовземна равнина

Избор на подходящо сечение от газохода за разполагане на пробовземната равнина и площадка за пробовземане

Изисквания на стандартизираните методи за местоположението на измервателните точки за изокинетично пробовземане на прахови и много-фазови замърсители.

Критерии за разполагане на пробоотборната равнина

Пробовземането трябва да се извършва на подходящо място в димохода. Всички извивки, разклонения, стеснения, вентилатори и утечки могат да предизвикат нежелани вариации в профила на температурата и скоростта на газовете и с това да направят мястото неподходящо за пробовземане. За нови инсталации пробоотборната равнина трябва да бъде разположена в съответствие с изброените по-долу изисквания. Придържайки се към тях вероятността за спазване на критериите за стабилност на потока от Таблица 1 е много голяма. Критериите за потока на отпадния газ касаят неговата скорост и посока. “Критерии за потока” е групов термин, използуван за тези параметри. Трябва да се подчертае, че важно в случая е спазването на критериите за потока, а не сляпото придържане към изискванията за местоположение.

Така че, при по-стари инсталации, при които разположението на пробвземната равнина не отговаря на препоръките от следващите два параграфа,  е възможно да разположим пробовземната равнина по друг начин, стига критериите за потока да са спазени.

Пробовземната равнина трябва да бъде разположена в прав участък на димохода (по възможност вертикален) с константна форма и с постоянна площ на напречното сечение. Според условията, пробовземната равнина трябва да бъде далеч (гледано по посока и обратно на потока) от всяко препятствие, което може да породи смяна в посоката на потока (например извивка, вентилатор или частично затворена клапа).

Критериите на потока обикновено са спазени за равнина, разположена в точка от димохода, предхождана от прав негов участък с дължина пет хидравлични диаметъра и следвана от също такъв прав участък с дължина два  хидравлични диаметъра на димохода. Ако пробовземната равнина се налага да бъде близо до изходящия отвор на димохода, тогава нейното отстояние от него трябва да възлиза на пет хидравлични диаметъра (с което общият прав участък трябва да възлиза на 10 хидравлични диаметъра).

Таблица 1. Критерии за постоянство на потока за периодични измервания на прахови частици

Ъгъл на газовия поток

<= 15 градуса от надлъжната ос на димохода

Посока на потока

Отсъствие на отрицателен локален поток

Минимална скорост

В зависимост от използувания метод (за тръби на Пито диференциалното налягане > 5 Pa)

Нестабилност на скоростта на газа

Отношение на най-висока към най-ниска локална скорост < 3:1

Чрез предварително обхождащо измерване трябва да се проверяват критериите за потока от Таблица 1 и ако те не са удовлетворени трябва да се подбере друго местоположение. За установяване на съответствие с Таблица 1 трябва да се извършват измервания в предписания минимален брой измервателни точки. В случай, че няма алтернативно местоположение, проблемът може да бъде решен чрез увеличаване на броя измервателни точки над този, предписван от инженерната наука (виж Таблици 2 и 3).

Някой по-стари инсталации може да не отговарят на критериите за постоянство на потока, което ще доведе до съществени влияния върху неопределеността на измерването.

Таблица 2. Минимален брой измервателни точки за правоъгълен димоход

Площ на пробовземната равнина (m2)

Минимален брой деления по страната a

Минимален брой измервателни точки на равнина

<0,1

-

1b

0,1 tдо 1,0

2

4

1,1 до 2,0

3

9

>2,0

>= 3

поне 12 и 4 /m2  c

Забележка a: Може да е необходим друг брой разделяния, например ако по-дългата страна на димохода надхвърля повече от два пъти по-късата

Забележка b: Използуването на само една измервателна точка може да увеличи грешките до неопределеност от + или – 10%

Забележка c: За широки димоходи 20 измервателни точки са достатъчни

Таблица 3. Минимален брой измервателни точки за кръгли димоходи

Площ за измервателните точки (m2)

Диаметър на димохода (m)

Минимален брой измервателни линии

Минимален брой измервателни точки на равнина

<0,1

<0,35

-

1a

0,1 до 1,0

0,35 до 1,1

2

4

1,1 до 2,0

1,1 до 1,6

2

8

>2,0

>1,6

2

поне 12 и 4/m2  b

Забележка a: използуването на само една измервателна точка може да доведе до грешки с неопределеност > + или – 10%

Забележка b: за широки димоходи 20 измервателни точки са достатъчни

Изисквания към площадките

Изисквания към площадките за пробовземане на емисии от неподвижни източници, изграждане и поддръжка

1. Достъп и площадки за периодични прахови измервания

1.1. Безопасната работна платформа и средства за достъп до нея

Всяка платформа, била тя временна или постоянна, трябва да отговаря на минималните изисквания за товароносимост за пробовземни цели. Тези изисквания се определят на 400 kg съсредоточено натоварване съгласно EN 13284-1:2002. Пробовземане чрез стълби не се допуска. Пробовземане от покриви или от върховете на гръмоотводни инсталации, съдове и димоходи също не се допуска, освен ако те не са приети като подходящи съобразно споменатите по-долу изисквания за платформата.

Платформата и достъпът до нея трябва да отговарят на всички актуални нормативни изисквания по отношение на размер и конструкция, да бъдат поддържани в съответствие със стандартите за безопасност и да са преминали регулярните проверки от компетентните лица. Скелета могат да бъдат издигани само от компетентни лица, които могат да гарантират сигурността на съоръжението. Отговорният за такива скелета трябва да води протокол за периодичните проверки. За постоянно изградените платформи операторът на инсталацията е длъжен да извършва периодични проверки на конструктивната цялост на платформата и нейните опорни, защитни и спомагателни елементи. Тези проверки трябва да отчитат влиянието на атмосферните условия, корозията и преднамерени увреждания. Честотата и детайлността на тези проверки трябва да е съобразено с величината на риска от аварии и сериозни наранявания. Например стоманена платформа на голяма височина и намираща се в корозионна среда изисква по-чести и щателни проверки отколкото ниска платформа при нормална атмосфера. Протоколите от проверките на съоръжението трябва да бъдат на разположение на групата по емисионни измервания, за да може тя да извърши проверка преди възлизането към работната област.

Платформата трябва да бъде оборудвана с парапети и мантинели, отговарящи на нормативните изисквания за работна среда (здраве, безопасност и комфорт) за постоянните площадки и на Строителните Норми (здраве, безопасност и комфорт) за временните такива.

Когато избраното пробовземно сечение се намира в хоризонтален участък на голям правоъгълен димоход, и когато някои от пробоотборните точки са разположени над удобната и безопасна за работа височина (обикновено не повече от 1,75 m за боравене с пробовземна сонда), необходимо е наличието на двуетажна работна платформа с подходяща конструкция, позволяваща  на измерващия екип да изпълнява всичките дейности по пробовземането по безопасен и приемлив начин.

С цел предотвратяване на падания на работещите през проходни отвори или стълби, платформата трябва да бъде оборудвана с преместваеми верижни прегради или самозатварящи се врати.

Площадката трябва да предоставя на персонала и на апаратурата подходяща защита от метеорологичните фактори. Площадката не трябва да позволява натрупването на вода и, ако е необходимо, трябва да се предвиди отводняване.

1.2. Пространство за апаратурата и персонала

Изискванията към платформите за пространство и размери са онагледени на Фигури от 1.2.1 до 1.2.4. Площта на платформата не трябва да бъде по-малка от 5 m2. Минималната ширина във всяка точка трябва да бъде 2 m. Минималната дължина на площадката пред пробовземния порт трябва да е 2 m или дължината на сондата (включително дюзите, смукателни и помощни тръбопроводи и съответните държатели на филтри) плюс 1 m (по-голямото от двете).

Фигура 1.2.1. Типични изисквания за лесна работа към пространството зад пробовземния порт.

 

Фигура 1.2.2. Поглед на платформата отгоре и препоръки за разположението при малки вертикални кръгли димоходи (диаметър <3.6 m).

Фигура 1.2.3. Поглед на платформата отгоре и препоръки за разположението при големи вертикални кръгли димоходи (диаметър > 3.6 m).

Дълбочина на платформата, a = дължина на сондата + 1 m                               Минимална площ на платформата, ab = 5 m2

Фигура 1.2.4. Поглед на платформата отгоре при квадратен или правоъгълен димоход (за l< 3.6 m)

Таблица за Фигура 1.2.4

Дължина на димохода (l)

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Ширина на димохода (w)

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

Ширина на платформата (b)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,1

2,2

Дължина на димохода (l)

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

Ширина на димохода (w)

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

Ширина на платформата (b)

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,0

2. Важни помощни средства

Пробовземната площадка трябва да разполага с изкуствено осветление или да позволява включването на временно такова. Тя трябва да е добре вентилирана. Еднофазно електрическо напрежение от 220 V и подходяща товароспособност трябва да бъде подадено на няколко водозащитени контакта за външна инсталация на площадката. По заявка на измерващия екип на платформата трябва да се подава вода, отводняване и сгъстен въздух. За извършването на газови измервания с помощта на инструментални методи много измерващи организации използуват мобилна лаборатория, която изисква електрозахранване с товароносимост от 32 ампера или 63 ампера. Когато се извършват такъв вид измервания, операторът на инсталацията трябва да предостави възможност за паркиране на тези мобилни средства в непосредствена близост до основата на димохода.

Когато достъпът до пробовземната площадка става по вертикални или силно-наклонени стълби или стъпала се изисква подемно оборудване, с чиято помощ да става повдигането и свалянето на апаратурата. Във всички такива случаи подемното оборудване (например полиспасти) и неговите приспособления (например куки) се инсталират, инспектират и поддържат от оператора на съоръжението.  Над пробовземните портове се монтират окачни греди, които позволяват закрепването на някои видове пробовземни комплекти.

3. Други

Следните съвети са полезни:

  • Доколкото е възможно, платформата трябва да бъде свободна от предмети, препятстващи пробовземането;
  • При открита пробовземна площадка обикновено се налага защита от прякото влияние на метеорологичните фактори;
  • Ако отпадният газ представлява сериозна опасност за здравето, то в стената на димохода трябва да има допълнителен отвор, през който използуваният (при измерването) газ се връща обратно в димохода;

4. Достъп и площадки за периодични газови измервания

Изискванията към достъпа и площадките при чисто-газови измервания са обикновино по-леки, отколкото при праховите измервания. На практика покриването на изискванията за прахови проби от Раздел 1, удовлетворява и изискванията при газовете. Когато на наблюдение подлежат само газови концентрации и след съгласуване с измерващия екип, може да се използуват и по-малки пробовземни портове от тези, специфицирани за праховите проби.

Изисквания към отворите

Изисквания към oтворите за пробовземане на емисии от неподвижни източници

Достъпът в димохода се осъществява чрез пробовземни портове.

Пробовземните портове трябва да бъдат достатъчно широки, за да позволяват поставянето и изваждането на оборудването, чрез което се осъществява достъпът до измервателните точки. EN 13284-1 изисква пробовземните портове да имат минимален диаметър от 125 mm (илюстрирано на Фигура 1) или сечение от 100 mm x 250 mm, с изключение на димоходите под 0,7 m в диаметър .

При малките димоходи (под 0,7 m в диаметър) може да се използува и по-тесен щуцер (например номинал 60 mm), но тогава се налага тясно взаимодействие с измерващия екип, за да бъде сигурно, че необходимите сонди и тръби на Пито ще могат да преминат през него. Щуцерът на порта не трябва да навлиза в газовия поток (виж Фигура 1). Типични разположения на портовете за достъп са показани на  Фигури 2 и 3. Операторът на инсталацията трябва да поддържа портовете в добро състояние и да осигурява достъпа през тях преди започването на измерването.

Ако работната площадка не е достатъчно голяма и това налага пробовземното оборудване да излиза извън нея, тогава осевата линия на отворите/портовете за достъп трябва да е разположена достатъчно високо над парапетите, така че те да не пречат на вкарването и изваждането на пробовземните средства.

Фигура 1. 125 mm щуцер, инсталиран на пробовземния порт

Забележка – за малки кръгли димоходи 2 порта на 90o обикновено са достътъчни

Фигура 2. Типично разположение на портовете за достъп при голям кръгъл димоход (диаметър >3.6m)

Забележка – за малки димоходи са достатъчни портове на едната стена

Фигура 3. Типично разположение на портовете за достъп при голям квадратен или правоъгълен димоход

Анализ на риска

НАЙ-ИЗВЕСТНИТЕ ОПАСНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ЕМИСИОННИТЕ ИЗМЕРВАНИЯ

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС