ExEA MoEW EEA

Законодателство по опазване на биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвиите

Лични средства

 

ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (Обн., ДВ, бр. 77 от 9.08.2002 г., изм. и доп., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 29 от 7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*) - изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 3.10.2006 г., изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г., (*) изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., изм. и доп., бр. 64 от 7.08.2007 г., бр. 94 от 16.11.2007 г., изм., бр. 43 от 29.04.2008 г., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., изм. и доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., бр. 62 от 10.08.2010 г., в сила от 10.08.2010 г., доп., бр. 89 от 12.11.2010 г., изм. и доп., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 33 от 26.04.2011 г., в сила от 27.05.2011 г., изм. и доп., бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г., бр. 59 от 3.08.2012 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм. и доп., бр. 27 от 15.03.2013 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 61 от 11.08.2015 г., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г., изм., бр. 58 от 26.07.2016 г., бр. 58 от 18.07.2017 г. в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г., доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г.)
     English

Законът урежда отношенията между държавата, общините, юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото ползване на биологичното разнообразие в Република България.
Цели:

  1. Опазване на представителни за Република България и за Европа типове природни местообитания и местообитания на застрашени, редки и ендемични растителни и животински видове в рамките на Национална екологична мрежа;
  2. Опазване на защитените растителни и животински видове от флората и фауната на Република България, както и на тези, които са обект на ползване и търговия;
  3. Опазване на генетичните ресурси и разнообразието на растителни и животински видове извън естествената им среда;
  4. Регулиране на въвеждането на неместни и повторното въвеждане на местни растителни и животински видове в природата;
  5. Регулиране на търговията с екземпляри от застрашени видове от дивата флора и фауна;
  6. Опазване на вековни и забележителни дървета.

Законът поставя както редица непреки, така и преки изисквания за мониторинг на биологичното разнообразие – организиране на система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие и създаване на бази данни и географски информационни системи за регистриране на състоянието и установяване на измененията в биологичното разнообразие (чл.115)

Наредба № 1 от 9 май 2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини (ДВ бр. 43 от 26 Май 2006 г., обн., Д В, бр. 43 от 26.05.2006 г., изм., бр. 29 от 30.03.2018 г.)

Наредба № 2 от 18 декември 2006 г. за условията и реда за създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (ДВ бр. 3 от 12 Януари 2007 г.) 
     English

Заповед № РД-210/20.04.2016 г. на Министъра на ОСВ за утвърждаване на Национална система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие и практическо ръководство към НСМСБР.

Заповед № РД–159/07.03.2008 г. на Министъра на ОСВ за утвърждаване на инструкция за условията и редът за внасяне на предложения за изменение и/или допълнение на утвърдения списък на основните обекти и схеми от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие.
     Инструкция

Наредба № 4 за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 65 от 22.07.2003 г., изм., бр. 29 от 30.03.2018 г., изм. и доп., бр. 46 от 11.06.2019 г.)

Наредба № 5 за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове (ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г.)

Наредба № 6 за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини (обн., ДВ, бр. 43 от 26.05.2006 г., изм., бр. 29 от 30.03.2018 г.)

Наредба № 8 за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5 (Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите, обн., ДВ, бр. 4 от 16.01.2004 г., изм. и доп., бр. 19 от 13.03.2015 г., бр. 62 от 27.07.2018 г.)

Наредба № 14 за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане на мнението на обществеността в района на повторно въвеждане (обн., ДВ, бр. 88 от 4.11.2005 г., изм., бр. 59 от 17.07.2018 г., в сила от 17.07.2018 г., изм. и доп., бр. 39 от 14.05.2019 г.)


 

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ (Обн., ДВ, бр. 29 от 7.04.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., доп., бр. 94 от 16.11.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., изм. и доп., бр. 28 от 5.04.2011 г., в сила от 5.04.2011 г., изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.,бр. 17 от 26.02.2021 г.)
     English

Законът урежда управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки. ЗЛР регламентира създаването на Система за наблюдение и оценка на лечебните растения и Специализирани карта и регистър.

Наредба № 2 за правилата и изискванията за събиране на билки или генетичен материал от лечебни растения (ДВ бр.14 от 20.02.2004 г.)

Наредба № 5 за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки (обн., ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г., изм., бр. 66 от 10.08.2018 г.)

 


ЗАКОН ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИТЕ ОРГАНИЗМИ (Обн., ДВ, бр. 27 от 29.03.2005 г., в сила от 1.06.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., бр. 54 от 13.06.2008 г., изм., бр. 74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп., бр. 25 от 30.03.2010 г., изм., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 2.08.2013 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., бр. 58 от 26.07.2016 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.)
     English

Законът урежда обществените отношения, свързани със работата с генетично модифицирани организми (ГМО) в контролирани условия, освобождаването на ГМО в околната среда, пускането на пазара на ГМО или комбинация от тях като продукти или съставка на продукти, пренасянето на ГМО, вноса, износа и транзита на ГМО, контрола върху дейностите по вноса, износа и транзита на ГМО. Законът има за цел да осигури приоритетна защита на човешкото здраве и околната среда при наличието на опасност от потенциални неблагоприятни въздействия, независимо от съществуващите икономически интереси или от липсата на достатъчно научни данни.

Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия (Приета с ПМС № 211 от 4.10.2005 г., обн., ДВ, бр. 81 от 11.10.2005 г., изм. и доп., бр. 33 от 26.04.2011 г., в сила от 26.04.2011 г., бр. 3 от 5.01.2018 г.)

Наредба за освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и пускането им на пазара (иета с ПМС № 212 от 4.10.2005 г., обн., ДВ, бр. 81 от 11.10.2005 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г., изм. и доп., бр. 20 от 9.03.2021 г., в сила от 9.03.2021 г.)

 


ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ (Обн., ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г., в сила от 31.01.2008 г., изм., бр. 80 от 9.10.2009 г., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. и доп., бр. 92 от 22.11.2011 г., изм., бр. 53 от 27.06.2014 г., изм. и доп., бр. 34 от 3.05.2016 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр. 17 от 23.02.2018 г.)
     English

 


ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА (Обн., ДВ, бр. 61 от 25.07.2014 г., изм., бр. 12 от 13.02.2015 г., изм. и доп., бр. 44 от 10.06.2016 г., в сила от 10.06.2016 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп., бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г., изм. и доп., бр. 51 от 5.06.2020 г., в сила от 20.06.2020 г., бр. 65 от 21.07.2020 г., в сила от 21.07.2020 г.)
     English

 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ (Обн., ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г., изм., бр. 98 от 12.11.1999 г., в сила от 12.11.1999 г., изм. и доп., бр. 28 от 4.04.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., доп., бр. 78 от 26.09.2000 г., изм., бр. 23 от 1.03.2002 г., изм. и доп., бр. 77 от 9.08.2002 г., изм., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 24 от 20.03.2007 г., доп., бр. 62 от 31.07.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., бр. 80 от 9.10.2009 г., изм. и доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 27 от 15.03.2013 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 61 от 11.08.2015 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., доп., бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 3.01.2019 г., в сила от 3.01.2019 г., изм., бр. 21 от 12.03.2021 г.)

     English

Законът урежда категориите защитени територии, тяхната собственост, тяхното предназначение и режим на опазване и ползване, обявяване и управление. Законът цели опазването и съхраняването на защитените територии като национално и общочовешко богатство и достояние и като специална форма на опазване на родната природа, способстващи за развитието на културата и науката и за благополучието на обществото.
Съгласно чл. 50 в защитените територии се организира мониторинг върху качествата на компонентите на околната среда.

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове (Издаден от министъра на околната среда и водите, обн., Д В, бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 19.03.2013 г., изм., бр. 54 от 16.06.2020 г., в сила от 16.06.2020 г.)

Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии (Приета с ПМС № 7 от 8.02.2000 г., обн., ДВ, бр. 13 от 15.02.2000 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от 20.07.2012 г., изм., бр. 55 от 7.07.2017 г., в сила от 7.07.2017 г.)

Изискване при разработване на плановете за управление на ЗТ е те да съдържат краткосрочни и дългосрочни програми за действия, свързани с научноизследователската работа и мониторинг на компонентите на околната среда.

Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охрана и контрол в горите, земите и водните площи и в защитените територии, изключителна държавна собственост (Издаден от министъра на околната среда и водите, обн., Д В, бр. 49 от 14.06.2005 г., изм. и доп., бр. 41 от 18.05.2021 г.)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС