ExEA MoEW EEA

Законодателство, касаещо Разрешителни за търговия с емисии

Лични средства

Национално законодателство

Закон за ограничаване изменението на климата (Обн., ДВ, бр. 22 от 11.03.2014 г., в сила от 11.03.2014 г., изм., бр. 14 от 20.02.2015 г., доп., бр. 17 от 6.03.2015 г., в сила от 6.03.2015 г., изм. и доп., бр. 41 от 5.06.2015 г., изм., бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г., бр. 47 от 21.06.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр. 85 от 24.10.2017 г., бр. 7 от 19.01.2018 г., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г., бр. 25 от 20.03.2020 г., бр. 19 от 5.03.2021 г., в сила от 5.03.2021 г.)
 
 

Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии (Приета с ПМС № 265 от 29.08.2014 г., обн., ДВ, бр. 74 от 5.09.2014 г., в сила от 5.09.2014 г., изм., бр. 3 от 5.01.2018 г., изм. и доп., бр. 101 от 27.11.2020 г., в сила от 27.11.2020 г.)

Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници (Обн. ДВ. бр.75 от 09.09.2014 г.)

Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (Обн. ДВ. бр.74 от 5 Септември 2014г., изм. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018 г.)

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите (Обн. ДВ. бр.39 от 20 май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 25 септември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.94 от 30 ноември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.79 от 23 септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 19 януари 2016г., доп. ДВ. бр.59 от 29 юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 януари 2018г., доп. ДВ. бр.63 от 31 юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 5 февруари 2019г., доп. ДВ. бр.27 от 2 април 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 юли 2020г.)

Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за участие на България в европейската схема за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008-2012 г. (Проект от 12 януари 2010 г.)

 

Законодателство на ЕС

Консолидирана версия на Директива 2003/87/ЕО от 13 октомври 2003 година за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета

Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. въвеждаща схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и изменяща Директива на Съвета 96/61/ЕС

Директива 2004/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността, по отношение на проектните механизми, предвидени в Протокола от Киото

Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността

Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността
     Указания на български език
     Указания на английски език

Делигиран регламент (ЕС) 2019/1603 на комисията от 18 юли 2019 година за допълване на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мерките, приети от Международната организация за гражданско въздухоплаване, за мониторинг, докладване и проверка на емисии от въздухоплаването с цел прилагане на глобална, основана на пазара мярка

Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 година за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (Commission Regulation (EU) № 389/2013 - eng.)

Делегиран Регламент (ЕС) 2019/1122 на Комисията от 12 март 2019 г. за допълване на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на функционирането на регистъра на Съюза.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2066  на Комисията от 19 декември 2018 година относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2067 на Комисията от 19 декември 2018 г. относно проверката на данните и за акредитацията на проверяващите в съответствие с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (Commission Regulation (EU) № 1031/2010 - eng.)

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1868 НА КОМИСИЯТА от 28 август 2019 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010 с цел търговете за квоти да се приведат в съответствие с правилата на СТЕ на ЕС за периода 2021—2030 г. и с класификацията на квотите като финансови инструменти съгласно Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/208 НА КОМИСИЯТА от 14 февруари 2020 година за изменение на Регламент (ЕО) № 29/2009 за определяне на изисквания за услугите по осъществяване на линия за предаване на данни за Единното европейско небе

Решение на Комисията 2004/280/ЕО от 19 март 2004 г. относно механизма за мониторинг на емисиите на парникови газове в Общността и прилагане на Протокола от Киото

 

Международно законодателство

Рамкова конвенция на ОН по изменение на климата

Протокол от Киото

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС