ExEA MoEW EEA

Законодателство по управление на отпадъците

Лични средства

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ (бн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм. с Решение № 11 от 10.07.2014 г. на КС на РБ - бр. 61 от 25.07.2014 г.; бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 105 от 30.12.2016 г., бр. 13 от 7.02.2017 г., изм., бр. 85 от 24.10.2017 г., изм. и доп., бр. 88 от 3.11.2017 г., в сила от 1 януари на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (*), изм., бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г., изм. и доп., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 26.06.2018 г., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г., бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 25 от 26.03.2019 г., бр. 56 от 16.07.2019 г., в сила от 16.07.2019 г., доп., бр. 81 от 15.10.2019 г., в сила от 16.12.2019 г., изм., бр. 105 от 11.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., (*) бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г., доп., бр. 18 от 2.03.2021 г., в сила от 2.03.2021 г., изм. и доп., бр. 19 от 5.03.2021 г., в сила от 5.03.2021 г., бр. 17 от 1.03.2022 г., в сила от 1.01.2022 г.)

Урежда екологосъобразното управление на отпадъците като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности, свързани с образуването и третирането им, както и формите на контрол върху тези дейности. Определя изискванията към продуктите, които в процеса на тяхното производство или след крайната им употреба образуват опасни или масово разпространени отпадъци, както и йерархията при управлението на отпадъците.

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 31 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г., бр. 33 от 10.04.2023 г., в сила от 10.04.2023 г.)

Целта на наредбата е получаване на пълна и достоверна информация за дейностите по отпадъците чрез определяне на реда за водене на отчетност и за реда и сроковете за предоставяне на информация по съответните образци от лицата по чл. 44 ЗУО и получаване на пълна и достоверна информация за пуснатите на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, по наредбите съгласно чл. 13, ал. 1 ЗУО.

(Отменена с ДВ. бр.49 от 13 Юни 2014г.) Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.)

Наредба №2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014г., последно изм. и доп. бр. 53 от 8.07.2022 г., в сила от 8.07.2022 г.)

Определя условията и редът за класификация на отпадъците по видове и свойства. 

НАРЕДБА за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда(Приета с ПМС № 354 от 26.10.2021 г., обн., ДВ, бр. 91 от 2.11.2021 г., изм., бр. 100 от 16.12.2022 г. 

С наредбата се определят мерките за постигане на устойчиво намаляване на употребата на определени пластмасови продукти за еднократна употреба (ППЕУ); изискванията към определени ППЕУ; изискванията за маркировка към определени ППЕУ; мерките за носене на разширена отговорност от производители на ППЕУ и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса, както и задълженията им за разделно събиране и рециклиране на ППЕУ; отговорността за почистване на замърсяване с отпадъци от ППЕУ и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса; мерките за повишаване на осведомеността на потребителите на определени ППЕУ и риболовни съоръжения, съдържащи пластмаса.

Заповед РД-250/21.04.2015 г. на министъра на околната среда и водите относно методите за вземане на проби и за изпитване на отпадъци по компоненти с цел класифициране и относно реда за изготвяне и съгласуване на плана за вземане на проби

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 201 от 4.08.2016 г., Обн. ДВ. бр.63 от 12 Август 2016 г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2017 г.)

Определя редът и начинът за оползотворяване на утайките от пречиствателни станции и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води чрез употребата им в замеделието, изискванията на които трябва да отговарят утайките, за да се гарантира, че няма да имат вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда, включително върху почвата, както и редът за отчитане на оползотворените утайки.

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (Приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76 от 30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г., изм., бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г., изм. и доп., бр. 60 от 20.07.2018 г., бр. 2 от 8.01.2021 г., бр. 100 от 16.12.2022 г.)

С наредбата се определят изискванията за пусканите на пазара опаковки и опаковъчни материали, както и за разделното събиране, многократна употреба, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци от опаковки, включително постигането на цели за рециклиране и/или оползотворяване.

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.11.2013 г., в сила от 1.11.2013 г., изм., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 28.07.2015 г., изм. и доп., бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г., изм., бр. 9 от 26.01.2017 г., изм. и доп., бр. 47 от 5.06.2018 г., бр. 60 от 20.07.2018 г., бр. 37 от 21.04.2020 г., бр. 2 от 8.01.2021 г., бр. 100 от 16.12.2022 г.)

С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането и третирането на излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и изискванията към пусканите на пазара моторни превозни средства (МПС), материали и компоненти за тях.

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (Приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., попр., бр. 6 от 22.01.2013 г., изм. и доп., бр. 51 от 11.06.2013 г., в сила от 11.06.2013 г., бр. 66 от 28.08.2015 г., в сила от 28.08.2015 г., изм., бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г., изм. и доп., бр. 60 от 20.07.2018 г., доп., бр. 2 от 8.01.2021 гг., изм. и доп., бр. 100 от 16.12.2022 г.)

С наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на батерии и акумулатори и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването, и/или обезвреждането на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (Приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн., ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г., изм. и доп., бр. 47 от 5.06.2018 г., изм., бр. 60 от 20.07.2018 г., изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2021 г. бр. 100 от 16.12.2022 г.)

С наредбата се определят изискванията за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, повторната употреба, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн., ДВ, бр. 73 от 25.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г., изм., бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г., изм. и доп., бр. 60 от 20.07.2018 г., бр. 2 от 8.01.2021 г., бр. 100 от 16.12.2022 г.)

С наредбата се определят изискванията за събирането, транспортирането, съхраняването, оползотворяването и/или обезвреждането на излезли от употреба гуми (ИУГ), включително целите за регенерирането и/или рециклирането и/или оползотворяването им.

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти(Приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., изм. и доп., бр. 60 от 20.07.2018 г., бр. 2 от 8.01.2021 г., бр. 100 от 16.12.2022 г.)

С наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на масла, разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (Приета с ПМС № 267 от 05.12.2017 г., Обн. ДВ. бр.98 от 8 Декември 2017г.)

С наредбата се регламентират предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на трети¬рането и транспортирането на строителните отпадъци (СО); създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО; изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството; изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи.

Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградими отпадъци (Приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. Обн. ДВ. бр.11 от 31 януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 5 юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 януари 2021г.)

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (Приета с ПМС № 76 от 12.04.2016 г., обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., в сила от 16.06.2016 г., изм. и доп., бр. 60 от 20.07.2018 г., доп., бр. 2 от 8.01.2021 г., изм., бр. 91 от 2.11.2021 г., в сила от 1.01.2022 г.)

Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (Обн. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., последно изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г.)

Наредба № 7 от 24 август 2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн. ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г.)

Определя изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. Отнася се за площадките, предназначени за разполагане на съоръжения за третиране на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци чрез извършване на следните дейности и операции : събиране, временно съхранение, оползотворяване, обезвреждане и депониране.

Наредба № 6 от 27 август 2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г., изм. и доп., бр. 13 от 7.02.2017 г., бр. 36 от 1.05.2021 г., в сила от 1.05.2021 г.)

Определя изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци. Отнася се за площадките, предназначени за разполагане на съоръжения за третиране на битови, строителни, производствени и опасни отпадъци чрез извършване на следните дейности и операции: събиране, временно съхранение, оползотворяване, обезвреждане и депониране.

Заповед № РД-950/13.12.2014г. на министъра на околната среда и водите относно методи за основно охарактеризиране на отпадъци, и за изпитване и установяване на съответствието, и опростени процедури за изпитване на отпадъци и изискванията за проверка на място, включително методи за бързо изпитване на отпадъци

Заповед № РД-647/26.08.2014г. на министъра на околната среда и водите относно критерии за приемане на монолитни отпадъци на съответните класове депа за отпадъци

Ръководство за предварително третиране преди депониране на отпадъци в България (утвърдено със Заповед № РД - 664 от 29.08.2014 г. на министъра на околната среда и водите)

Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа  (утвърдено със Заповед № РД - 156 от 04.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите)  

Наредба №3 от 22 май 2013 г. за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (обн. ДВ, бр.49 от 04.06.2013 г.)

Определят се изискванията за извършване на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъците от производството на титанов диоксид с цел предотвратяване и/или ограничаване замърсяването на околната среда.

Наредба №3 от 5 август 2014 г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (обн. ДВ, бр.70 от 22.08.2014 г.)

Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане

Отнася се за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС