ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на въздуха

Лични средства

Функционална характеристика на отдел "Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг"

Отдел “Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг”

Функционална характеристика на отдел „Мониторинг на въздуха, шума и радиологичен мониторинг” (МВШРМ)

 • Администрира дейността на Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (КАВ);
 • Извършва обработка и оценка на данните за КАВ;
 • Участва в разработването и внедряването на информационните продукти и системи за  качество на атмосферния въздух
 • Осъществява координация с РЛ и РИОСВ в дейността им по контрол качество на атмосферния въздух.
 • Изпълнява ангажиментите /ежегодно/ на Р България по Решение 2011/850/ЕС за докладване на данни за КАВ пред Европейската агенция по околна среда и други международни институции.
 • Обработва и докладва информация до Европейската агенция по околна среда, Европейската комисия и други международни институции;
 • Разработва раздел „Емисии на вредни вещества и качество на атмосферния въздух”, “Шумово замърсяване” и Радиационно състояние на околната среда” от Националния годишен доклад за състоянието и опазването на околната среда;
 • Разработва раздели “Атмосферен въздух”,„Фонов мониторинг” и Радиационно състояние на околната среда” и предоставя информация за раздел „Авиационен шум” от тримесечните бюлетини за състоянието на околната среда;
 • Предоставя информация за тримесечния бюлетин за състоянието на атмосферния въздух в граничните българо-румънски градове по Долен Дунав;
 • Изготвя ежедневен Бюлетин за качество на атмосферния въздух и за състоянието на радиационния гама-фон в страната;
 • Изготвя специализирана информация, справки и оценки на състоянието на атмосферния въздух;
 • Изготвя графици за дейността на РИОСВ, РЛ за контрол на КАВ и контрол на емисии на вредни вещества, утвърдени от Министъра на околната среда и водите. 
 • Въвежда резултатите от собствените периодични, собствените постоянни и контролните измервания, получени от РИОСВ в база данни за промишлените източници на шум в околната среда;
 • Администрира мрежата за радиологичен мониторинг на околната среда – атмосферен въздух, повърхностни води, почви, седименти, отпадъчни води и продукти;
 • Администрира Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон;
 • Администрира Автоматизираната система за радиологичен мониторинг на р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй”;
 • Администрира допълнителен мониторингов център на системата „RODOS” (Real-time On-line DecisiОn Support) за подпомагане при взимане на решения в реално време при ядрени аварии, базирана в Агенцията за ядрено регулиране;
 • Участва в разработването на информационна подсистема “Радиологичен мониторинг”, част от Националната система за мониторинг на околната среда;
 • Събира, обработва и анализира специализирана информация, събрана чрез националната мрежа за  радиологичен мониторинг;
 • Изпълнява ангажиментите на Р. България по Договора за създаване на Европейска общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ) за докладване пред Европейската комисия на данните от радиологичния мониторинг на околната среда;
 • Ежегодно докладва данни към Общоевропейската база дани - REM (Радиологичен мониторинг на околна среда);
 • На всеки час изпраща данни от  Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон към Европейската система за обмен на радиологични данни (EURDEP);
 • Осъществява контакти с други отдели и администрации в структурата на  ИАОС и МОСВ, както и с  общински и държавни администрации, свързани с функциите на отдела;
 • Изготвя становища по разработки, включително по хармонизиране на законодателството на ЕС, възложени от МОСВ и засягащи дейността на ИАОС;
 • Изготвя становища за ДОВОС, инвестиционни намерения, комплексни разрешителни и съгласува планове за собствен мониторинг.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС