ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на въздуха

Лични средства

Инвентаризация на обекти, източници на вредни вещества чрез регистрационни карти

 

Ежегодно МОСВ, ИАОС и РИОСВ определят предприятията – големи неподвижни обекти, източници на вредни вещества в атмосферния въздух, подлежащи на контрол чрез попълване на регистрационни карти. Списъкът на предприятията се утвърждава от Министъра на ОСВ и се изпраща в ИАОС и РИОСВ за изпълнение. Събраната информация се използва за представителна извадка за емисиите на вредни вещества и се сравнява с получената от НСИ информация, както и за допълнителна информация, докладвана до международни институции. Ежегодно се събират и се анализират статистически данни за над 2000 промишлени обекта, както и за всички останали източници на емисии, съгласно класификацията на Европейския съюз (11 групи източници). Информацията се набира от НСИ, ИАОС и РИОСВ. Всички статистически данни на национално ниво се обработват, обобщават и анализират от ИАОС.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС