ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на въздуха

Лични средства

Емисионен и инструментален контрол

 

Емисионен контрол

Провежда се ежегоден статистически и задължителен инструментален контрол на емисиите на вредни вещества от неподвижните източници (комини) на емисии на територията на цялата страна.

Инструментален контрол

В изпълнение на изискванията на Наредба №6/99 год. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, ИАОС, съгласувано с РЛ, РИОСВ и МОСВ ежегодно изготвят график на предприятията с източници, подлежащи на контролни измервания от РИОСВ. Графикът се утвърждава от Министъра на ОСВ и се изпраща в РЛ и РИОСВ за изпълнение. Всичките 16 лаборатории на ИАОС разполагат с автоматични газови анализатори и пробовземна апаратура за контрол на емисиите на вредни вещества във въздуха, монтирани на моторни превозни средства. С апаратурата могат да се контролират емисиите на следните атмосферни замърсители: общ прах, съдържание на тежки метали, SO2, NO2/NO, СО, СО2, общи въглеводороди, летливи органични съединения, амоняк и кислород.Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС