ExEA MoEW EEA

Лични средства

Лабораторно-аналитична дейност за off line наблюдение

Радиометричните измервания в условия на пробонабиране и последващи лабораторно-аналитични дейности се осъществават от лабораториите за радиационни измервания в София, Бургас, Варна, Враца, Монтана, Плевен, Пловдив и Стара Загора. Информацията от лабораторните анализи под формата на протоколи и отчети постъпват в ИАОС София на всяко тримесечие. Данните се събират, обработват и съхраняват в национална база данни, като за целта се използва специализиран софтуер.

Освен фонов радиологичен мониторинг се извършва и надведомствен мониторинг на радиационното състояние на околната среда в наблюдаваната зона на АЕЦ “Козлодуй”, както и в райони на бивши уранодобивни обекти и други потенциални замърсители.
Параметрите, по които се осъществява радиологичния мониторинг на околната среда са:

  • радиационен гама-фон (мощност на дозата гама-лъчение);
  • обемна активност на естествени и техногенни радионуклиди в атмосферен въздух;
  • специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в необработваеми почви, строителни материали, отпадъчни продукти и седименти;
  • обща алфа и бета активност и съдържание на естествен уран, радий-226 и тритий в повърхностни, подземни и отпадъчни води;

На базата на резултатите от проведения радиологичен мониторинг се изготвят тримесечни бюлетини и Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в България – раздели: „Радиационно състояние на околната среда”.

Данните от извършвания радиологичен мониторинг се докладват ежегодно към ЕК и се събират в общоевропейска база данни - REM (Радиологичен мониторинг на околната среда). Публикуват се в Годишен доклад за нивата на радиоактивност в околната среда на страните от Европейската общност.

 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС