ExEA MoEW EEA

Справки за обслужването на мониторинговата мрежа

Лични средства

Почви

Мониторинг І ниво, Вкисляване на почвите, Засоляване на почвата, Списък на пунктовете, Складове за пестициди и Ерозия на почвата

Мониторинг на почви - І ниво,широкомащабен мониторинг 

Изпълнение на Годишна програма за мониторинг почви I ниво - 2019 г.

Съгласно утвърдената от изпълнителния директор на ИАОС Годишна програма за мониторинг на почви – I ниво, широкомащабен мониторинг (писмо изх. № 2091/12.08.2019 г.) през 2019 г. е извършено наблюдение в 115 пункта от мониторинговата мрежа, от които са взети 690 броя почвени проби за анализ, като за всяка почвена проба се анализират по 64 броя показатели. Вземането на проби от мониторинговите пунктове от I ниво, широкомащабен мониторинг е извършено в периода 01.09 - 15.10.2019 г. В указания срок за получаване на резултатите (до 15.05.2020 г.) в ИАОС са получени резултати от 98 пункта /588 бр. проби/. В резултат на технически проблеми на апаратурата в различни РЛ имаше известно забавяне на получаването на резултатите с анализите на почвените проби от мониторинговата програма за почви – I ниво. Към 31.12.2020 г. са получени всички протоколи от РЛ в ИАОС и отдел МБРГЕП е обработил и включил в базата данни получената информация.

В следващата таблица е представена информация за планираните и извършени дейности съгласно Годишната програма за мониторинг – I ниво, широкомащабен мониторинг, 2019 г. 

Таблица 10

Регионална лаборатория

Планирани дейности

Извършени дейности

Брой пунктове

Брой анализирани проби

Брой пунктове

Брой анализирани проби

Благоевград

6

36

6

36

Бургас

10

60

10

60

Варна

9

54

9

54

Велико Търново

5

30

5

30

Враца

5

30

5

30

Монтана

7

42

7

42

Пазарджик

6

36

6

36

Плевен

8

48

8

48

Пловдив

6

36

6

36

Русе

10

60

10

60

Смолян

3

18

3

18

ЦЛ – София

14

84

14

84

Стара Загора

11

66

11

66

Хасково

7

42

7

42

Шумен

8

48

8

48

 

Изпълнение на Годишна програма за мониторинг почви I ниво – 2020 г. 

Съгласно утвърдената от изпълнителния директор на ИАОС Годишна програма за мониторинг на почви – I ниво, широкомащабен мониторинг (писмо изх. № 1931/07.08.2020 г.) през 2020 г. е извършено наблюдение в 113 пункта от мониторинговата мрежа, от които са взети 678 броя почвени проби за анализ, като за всяка почвена проба се анализират по 64 броя показатели. Вземането на проби от мониторинговите пунктове от I ниво, широкомащабен мониторинг е извършено в периода 01.09 – 15.10.2020 г. Резултатите от проведените изпитвания ще бъдат представени в срок до 15 май 2021 г. До два месеца от получаване на протоколите в ИАОС, отдел МБРГЕП ще обработи и включи в базата данни получената информация.

В следващата таблица е представена информация за планираните и извършени дейности съгласно Годишната програма за мониторинг – I  ниво, широкомащабен мониторинг, 2020 г.

Таблица 11

Регионална лаборатория

Планирани дейности

Извършени дейности

Брой пунктове

Брой анализирани проби

Брой пунктове

Брой анализирани проби

Благоевград

8

48

8

предстои

Бургас

8

48

8

предстои

Варна

8

48

8

предстои

Велико Търново

6

36

6

предстои

Враца

4

24

4

предстои

Монтана

7

42

7

предстои

Пазарджик

6

36

6

предстои

Плевен

8

48

8

предстои

Пловдив

4

24

4

предстои

Русе

8

48

8

предстои

Смолян

6

36

6

предстои

ЦЛ – София

14

84

14

предстои

Стара Загора

10

60

10

предстои

Хасково

10

60

10

предстои

Шумен

6

36

6

предстои

  

Мониторинг на почви – ІI ниво, интензивен мониторинг на процеси с локално проявление 

Изпълнение на Годишна програма за мониторинг почви – II ниво – 2019 г.
Функционална подсистема „Контрол и опазване на почвите от вкисляване”

 

Съгласно утвърдената от изпълнителния директор на ИАОС Годишна програма за мониторинг на почви – II ниво, интензивен мониторинг (писмо изх. № 1178/09.05.2019 г.), през 2019 г. беше извършено наблюдение в 57 пункта от мониторинговата мрежа, от които са взети 456 броя почвени проби за анализ, като за всяка почвена проба се анализират по 7 броя показатели. Вземането на проби от мониторинговите пунктове се извърши през есента на 2019 г., а срокът за предоставяне на резултатите от проведените изпитвания е до 15 януари 2020 г. През I-то шестмесечие на 2020 г. ИАОС, отдел МБРГЕП е обработил и включил в базата данни получената информация.

В следващата таблица е представена информация за планираните и извършени дейности съгласно Годишната програма за почвен мониторинг – II ниво, интензивен мониторинг, 2019 г.

Таблица 12

Регионална лаборатория

Планирани дейности

Извършени дейности

Брой пунктове

Брой анализирани проби

Брой пунктове

Брой анализирани проби

Благоевград

3

24

3

24

Бургас

5

40

5

40

Варна

2

16

2

16

Велико Търново

4

32

4

32

Враца

2

16

2

16

Монтана

3

24

3

24

Пазарджик

4

32

4

32

Плевен

4

32

4

32

Пловдив

6

48

6

48

Смолян

3

24

3

24

Русе

1

8

1

8

ЦЛ - София

7

56

7

56

Стара Загора

6

48

6

48

Хасково

4

32

4

32

Шумен

3

24

3

24

  

Изпълнение на Годишна програма за мониторинг почви – II ниво – 2020 г.
Функционална подсистема „Контрол и опазване на почвите от вкисляване”

 

Съгласно утвърдената от изпълнителния директор на ИАОС Годишна програма за мониторинг на почви - II ниво, интензивен мониторинг (писмо изх. № 1089/08.05.2020 г.), през 2020 г. е извършено наблюдение в 57 пункта от мониторинговата мрежа, от които са взети 456 броя почвени проби за анализ, като за всяка почвена проба се анализират по 7 броя показатели. Вземането на проби от мониторинговите пунктове се извърши през есента на 2020 г., а срокът за предоставяне на резултатите от проведените изпитвания е до 15 януари 2021 г. През 2021 г. ИАОС, отдел МБРГЕП ще обработи и включи в базата данни получената информация.

В следващата таблица е представена информация за планираните дейности съгласно Годишната програма за почвен мониторинг – II ниво, интензивен мониторинг, 2020 г.

Таблица 13

Регионална лаборатория

Планирани дейности

Извършени дейности

Брой пунктове

Брой анализирани проби

Брой пунктове

Брой анализирани проби

Благоевград

3

24

3

предстои

Бургас

5

40

5

предстои

Варна

2

16

2

предстои

Велико Търново

4

32

4

предстои

Враца

2

16

2

предстои

Монтана

3

24

3

предстои

Пазарджик

4

32

4

предстои

Плевен

4

32

4

предстои

Пловдив

6

48

6

предстои

Смолян

3

24

3

предстои

Русе

1

8

1

предстои

ЦЛ - София

7

56

7

предстои

Стара Загора

6

48

6

предстои

Хасково

4

32

4

предстои

Шумен

3

24

3

предстои

  

Изпълнение на Годишна програма за мониторинг почви - I ниво – 2020 г.
Функционална подсистема „Контрол и опазване на почвите от засоляване”

 

Съгласно утвърдената от изпълнителния директор на ИАОС Годишна програма за мониторинг на почви – II ниво, интензивен мониторинг (писмо изх. № 1089/08.05.2020 г.), през 2020 г. е извършено наблюдение в 12 пункта от мониторинговата мрежа, от които са взети 288 почвени проби и 24 водни проби за анализ и са извършени 2304 анализа. Вземането на пробите от мониторинговите пунктове е извършено през месец май и през месец септември на 2020 г. Протоколите с анализите на почвени проби пробонабрани през месец май 2020 г. по отношение на индикаторите за оценка са получени в срок до 31.07.2020 г. и след това са обработени и въведени в националната база данни. Протоколите с анализите на почвени проби пробонабрани през месец септември 2020 г. са получени в срок до 15.12.2020 г. и след това ще бъдат обработени и въведени  в националната база данни.

В следващата таблица е представена информация за планираните и изпълнени дейности съгласно Годишната програма за мониторинг – II ниво, интензивен мониторинг на процеси с локално проявление, 2020 г.

Таблица 14

Регионална лаборатория

Планирани дейности

Извършени дейности

Брой пунктове

 

Брой проби за анализ

Брой пунктове

Брой анализирани проби

Бургас

2

48

2

48

Варна

1

24

1

24

Плевен

3

72

3

72

Пловдив

3

72

3

72

Русе

1

24

1

24

Стара Загора

2

48

2

48

  

Складове за пестициди

Ежегодно РИОСВ извършват инвентаризация на складовете за залежали и негодни за употреба препарати за растителна защита и изпращат информацията за обработка в ИАОС в края на всяка календарна година. Информацията за 2019 г. (1942 бр. ББ куба, 53 Централни склада и 212 необезопасени склада) е обработена в срок до 30.06.2020 г. 

В следващата таблица е представена информация за броя и количествата на ББ кубовете, Централните и Необезопасените складове по РИОСВ за 2019 г.

Таблица 15

РИОСВ

ББ кубове

Централни складове

Необезопасени складове

Брой

Количества/кг.

Брой

Количества/кг.

Брой

Количества/кг.

Благоевград

16

64 000

0

0

11

35 041

Бургас

270

828 000

4

900

1

0

Варна

228

912 000

6

71 500

14

52 111

Велико Търново

46

92 000

6

748 332

0

0

Враца

60

240 000

1

71 500

7

52 560

Монтана

266

1 064 000

0

0

10

79 692,9

Пазарджик

13

52 000

0

0

13

75 286

Плевен

54

213 298

5

178 243

78

275 739

Пловдив

25

100 000

3

53 472

0

0

Смолян

42

168 000

0

0

4

77 038,4

Русе

130

493 500

6

49 985

30

81 622,5

София

116

464 000

1

9 783

7

25 115

Стара Загора

386

1 544 000

8

235 700

14

60 105

Хасково

88

440 000

9

341 550

14

226 110

Шумен

148

254 336

4

190 890

9

94 660

Перник

117

433 390

0

0

0

0

 

Ерозия на почвите 

Годишната оценка и прогнозата за загубите на почва и засегнати площи от плоскостна водна и ветрова ерозия се правят с помощта на математически модели (ММ) и използване на географска информационна система (ГИС). Използваният ММ за плоскостната водна ерозия се изчислява по уравнение USLE, а за ветровата по уравнение WEQ. За изчисляване и на двата вида ерозия се използва информация за начините на трайно ползване на земите, която МЗХГ предоставя в края на всяка календарна година. За плоскостната водна ерозия се определят стойностите и се картографира ерозионността на дъждовете (R фактор) за 299 Метеорологични станции (в това число и за планинските територии над 1200 m н.в.). Това дава възможност да се прогнозират почвените ерозионни загуби от плоскостна водна ерозия на територията на цялата страна (в това число 100 % от горските територии). Преизчислява се C фактор (индекс за почвозащитното действие на растителността) за земеделски земи и горски територии, необходим за определяне на плоскостна водна ерозия за Национален парк „Пирин“ и Национален парк „Централен Балкан“. Това предоставя достоверни данни за много детайлно и точно прогнозиране на плоскостната водна ерозия на територията на страната и определяне на потенциалния и действителния риск от такава по административни области.

 

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС