ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Функционална характеристика на отдел "Мониторинг на отпадъците"

Отдел “Мониторинг на отпадъците”

 • Участва в изграждането и актуализирането на системата за набиране на информация за отпадъците;
 • Обработване на данните от годишните отчети за битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. Проверка, систематизиране и обобщаване на данните;
 • Администрира и поддържа следните публични регистри:
1. разрешенията по чл. 67, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие; 
2. лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства; 
3. лицата, които пускат на пазара ЕЕО; 
4. лицата, които пускат на пазара минерални или синтетични масла; 
5. лицата, които пускат на пазара гуми; 
6. лицата, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби или като брокер по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби; 
7. регистрационните документи по чл. 78, в т.ч. на тези от тях с прекратено действие; 
8. лицата, които пускат на пазара полимерни торбички; 
9. площадките за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА. предприятията, генериращи и/или третиращи отпадъци;
 • Изготвя специализирана информация за отпадъци, при използване на базата данни в ИАОС
 • Изготвя и предоставя информация за отпадъци на Европейската агенция по околна среда и други международни институции и програми.
 • Разработва раздел „Състояние на отпадъците и въздействие на генерираните отпадъци върху околната среда” от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в България;
 • Координира и участва в международни проекти.
 • Оказва методична помощ на експертите по отпадъци от РИОСВ и при необходимост на еколозите от общините и предприятията
 • Участва в работата на ведомствени, междуведомствени и международни работни групи
 • Осъществяване контакти с други отдели и администрации в структурата на ИАОС и МОСВ;
 • Осъществява контакти с общински и държавни администрации, свързани с функциите на отдела;
 • Изготвя становища по разработки, включително по хармонизиране на законодателството на ЕС, възложени от МОСВ и засягащи дейността на ИАОС.
 • Участва в дейността на ЕЕС при ИАОС.
Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС