ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Функционална характеристика на отдел "Мониторинг на отпадъците"

Отдел “Мониторинг на отпадъците”

Функционална характеристика на отдел „Мониторинг на отпадъците и почвите“

 • Администрира Национална информационна система „Отпадъци“;
 • Участва в изграждането и актуализирането на системата за набиране на информация за отпадъците;
 • Извършва проверка, систематизиране и обобщаване на данните от годишните отчети за битови, строителни, производствени и опасни отпадъци;
 • Администрира и поддържа публичните регистри на:
1. разрешенията по чл. 67 от ЗУО, в т. ч. на тези от тях с прекратено действие;
2. лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства;
3. лицата, които пускат на пазара ЕЕО;
4. лицата, които пускат на пазара минерални или синтетични масла;
5. лицата, които пускат на пазара гуми и/или гумени вериги;
6. лицата, извършващи дейности като търговец по § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗУО или като брокер по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на ЗУО;
7. регистрационните документи по чл. 78 от ЗУО, в т. ч. на тези от тях с прекратено действие;
8. лицата, които пускат на пазара пластмасови торбички за пазаруване;
9. площадките за дейности с ОЧЦМ, ИУЕЕО, ИУМПС и НУБА;
10. производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци в случаите по чл. 5, ал. 2, и съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО;
11. лицата, при чийто производствен процес дадено вещество или предмет се определят като страничен продукт по чл. 4 от ЗУО;
12. лицата, които пускат на пазара обувки и текстил;
13. лицата, които пускат на пазара опаковани стоки.
 • Изготвя специализирана информация за отпадъци, при използване на базата данни в ИАОС, в т.ч. информация за управлението на масово разпространени отпадъци;
 • В качеството си на орган на статистиката разработва, изготвя и предоставя статистическа информация за отпадъци;
 • Изготвя и предоставя информация за отпадъци на Европейската агенция по околна среда и други международни институции и програми;
 • Организира и координира функционирането на Националната система за мониторинг на почви (ниво I и ниво II), Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, Националната система за мониторинг на горски екосистеми (ниво I и ниво II), в т.ч. поддържа и осигурява с данни и информация;
 • Осъществява методическо ръководство относно мониторинга на почвите; изготвя национално представителна и унифицирана информация за състоянието на почви за страната;
 • Разработва раздели „Отпадъци и материални ресурси” и „Земеползване и състояние на почвите“ от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в България;
 • Участва в работата на ведомствени, междуведомствени и международни работни групи;
 • Осъществява контакти с други отдели и администрации в структурата на ИАОС, РИОСВ и МОСВ както и с общински и държавни администрации, свързани с функциите на отдела;
 • Създава, обработва и предоставя в определен формат информация по компетентност във връзка с изпълнението на задължения за докладване пред Европейската комисия по прилагане на европейското законодателство в областта на околната среда;
 • Изготвя становища по разработки, включително по хармонизиране на законодателството на ЕС, възложени от МОСВ и засягащи дейността на ИАОС;
 • Изготвя становища за ДОВОС, инвестиционни намерения, комплексни разрешителни и съгласува планове за собствен мониторинг.
Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС