ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Информация във връзка с чл. 28б от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци

Публикуваната информация по общини, съгласно чл. 49 ал. 9 от Закон за управление на отпадъците, във връзка с чл. 28б от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (Обн. ДВ. бр.111 от 27 Декември 2013г., последно изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г.), е необходима за доказване на целите по чл. 31, ал.1 ЗУО.

Количествата са обобщени въз основа на данните, получени от предоставените годишни отчети от задължените  лица по реда на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.).


Данни относно разделно събраните битови отпадъци: 

  • 2021 г. - предварителна информация, публикувана на 31.10.2022 г.
  • 2020 г. - информацията е публикувана на 08.09.2022 г.
  • 2019 г.2019 г. - коригирана информация, публикувана на 15.03.2022 г.


Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС