ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри

Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г., изм. ДВ. бр.51 от 19 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 28 Юни 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 31 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 1 Октомври 2021г., бр. 33 от 10.04.2023 г., в сила от 10.04.2023 г.) /PDF формат/,  /DOC формат/.

 • Приложение № 1 - Отчетна книга за образувани производствени и/или опасни отпадъци /DOC формат/
 • Приложение № 2 – Отчетна книга за събиране и транспортиране или за събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на Приложение 2 от ЗУО и/или обезвреждане с код D15 по смисъла на Приложение 1 от ЗУО) /DOC формат/
 • Приложение № 3 – Отчетна книга за депа за отпадъци /DOC формат/
 • Приложение № 4 – Отчетна книга за оползотворяване и/или обезвреждане (с изключение на депониране) на отпадъци /DOC формат/
 • Приложение № 5 – Отчетна книга за търговците или брокерите на отпадъци /DOC формат/
 • Приложение № 6 – Отчетна книга за събиране и транспортиране или за събиране и съхраняване (оползотворяване с код R13 по смисъла на Приложение 2 от §1, т.13 от ДР на ЗУО) на отпадъци от черни и цветни метали /DOC формат/
 • Приложение № 7 - Годишен отчет за събиране и съхраняване на отпадъци от черни и цветни метали /DOC формат/
 • Приложение № 8 – Идентификационен документ /DOC формат/
 • Приложение № 9 – Годишен отчет за образувани производствени или опасни отпадъци /DOC формат/
 • Приложение № 10 – Годишен отчет за събиране и транспортиране на производствени и/или опасни отпадъци /DOC формат/
 • Приложение № 11 – Годишен отчет за събиране и транспортиране на битови и/или строителни отпадъци /DOC формат/
 • Приложение № 12 – Годишен отчет за събиране и съхраняване на производствени и/или опасни отпадъци /DOC формат/
 • Приложение № 13 – Годишен отчет за събиране и съхраняване на негодни за употреба батерии и акумулатори /DOC формат/
 • Приложение № 14 – Годишен отчет за събиране и съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /DOC формат/
 • Приложение № 15 – Годишен отчет за събиране и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства /DOC формат/
 • Приложение № 16 – Годишен отчет за събиране и съхраняване на отработени масла /DOC формат/
 • Приложение № 17 – Годишен отчет за събиране и транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали /DOC формат/
 • Приложение № 18 – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на производствени и/или опасни отпадъци /DOC формат/
 • Приложение № 19а – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци от стъклени опаковки /DOC формат/
 • Приложение № 19б – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци от хартиени и картонени опаковки /DOC формат/
 • Приложение № 19в – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци от метални опаковки /DOC формат/
 • Приложение № 19г – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци от пластмасови опаковки /DOC формат/
 • Приложение № 19д – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци от дървени опаковки /DOC формат
 • Приложение № 19е – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци от композитни опаковки и/или опаковки от други опаковъчни материали /DOC формат/
 • Приложение № 20 – Годишен отчет за подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на отпадъци с произход от бита /DOC формат/
 • Приложение № 21 – Годишен отчет за образувани утайки от ПСОВ /DOC формат/
 • Приложение № 22 – Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) /DOC формат/
 • Приложение № 23 - Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) /DOC формат/
 • Приложение № 24 - Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отработени масла (ОМ) /DOC формат/
 • Приложение № 25 - Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на излезли от употреба гуми (ИУГ) /DOC формат/
 • Приложение № 26 – Годишен отчет за рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) /DOC формат/

Регламент (ЕС) № 493/2012 г. - (Приложение ІV; Приложение V; Приложение VІ;)

 • Приложение № 27 – Информация за въведените в експлоатация инсталации за оползотворяване или обезвреждане на отпадъци (с изключение на депа) и такива с прекратена дейност /XLS формат/
 • Приложение № 28 - Годишен отчет за подготовка преди оползотворяване или обезвреждане на строителни отпадъци, както и за произведените рециклирани строителни материали /DOC формат/
 • Приложение № 29 – Годишен отчет за вложените рециклирани строителни материали от оползотворени строителни отпадъци /DOC формат/
 • Приложение № 30 – Годишен отчет за оползотворени строителни отпадъци в обратни насипи /DOC формат/
 • Приложение № 31 – Годишен отчет за депониране на отпадъци /DOC формат/
 • Приложение № 32 – Годишен отчет на регионалните сдружения на общините /DOC формат/
 • Приложение № 33 – Годишен отчет за компостиране, анаеробно разграждане и механично-биологично третиране (МБТ) на биоотпадъци /DOC формат/
 • Приложение № 34 – Годишен отчет за търговец и/или брокер /DOC формат/
 • Приложение № 35 – Годишен отчет за дейности с отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превоза на отпадъци /DOC формат/
 • Приложение № 36 – Годишна справка – декларация за дейности с отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превоза на отпадъци /DOC формат/
 • Приложение № 37 – Форма за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичен регистър на лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, включително вградени в уреди и моторни превозни средства /DOC формат/, (Регистрация)
 • Приложение № 38 – Форма за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичен регистър на лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване/DOC формат/, (Регистрация)
 • Приложение № 39 - Форма за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичния регистър на лицата, които пускат на пазара масла по смисъла на §1, т.7 от ДР на Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти /DOC формат/ , (Регистрация)
 • Приложение № 40 - Форма за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичния регистър на лицата, които пускат на пазара гуми /DOC формат/, (Регистрация)
 • Приложение № 41 – Форма за регистриране, промяна на обстоятелствата или отписване от публичния регистър на лицата, които пускат на пазара полимерни торбички /DOC формат/, (Регистрация)
 • Приложение № 42 - Форма за регистриране или отписване от публичен регистър на лица, извършващи дейности като търговец по §1 т.45 от ДР на ЗУО и/или брокер по §1 т.5 от ДР на ЗУО /DOC формат/, (Регистрация)
 • Приложение № 43 - Списък на издадените разрешения/ регистрационни документи в т.ч. тези с прекратено действие или отнети/XLS формат/
 • Приложение № 44 - Информация за въведените в експлоатация депа и такива с прекратена дейност /XLS формат/
 • Приложение № 45 - Заявление за вписване в регистъра на производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци /DOC формат/
 • Приложение № 46 -  Годишен отчет за производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци /DOC формат/
 • Приложение №47 - Годишен отчет за лицата,при чийто производствен процес се образува вещество или предмет, определено като страничен продукт /DOC формат/
 • Приложение № 48 - Отчетна книга - регистър за временно съхраняване на отпадъци от живак  /DOC формат/
 • Приложение № 49 - Отчетна книга - регистър за преобразуване и ако е приложимо, втърдяване на отпадъци от живак  /DOC формат/
 • Приложение № 50 - Годишен отчет по чл. 12 от регламент (ес) 2017/852  /DOC формат/
 • Приложение № 51 - Декларация  /DOC формат/
 • Приложение № 52 - Предварително уведомление за трансграничен превоз на отпадъци  /DOC формат/

 

За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"

1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел:  02/940 64 03; 02/ 940 64 15; 02/ 940 64 13
Факс: 02/ 955 90 15  

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС