ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013г., обн. ДВ. бр. 100 от 19.11.2013г.) /PDF формат/.

 • Приложение 1 – Категории електрическо и електронно оборудване – от 01.01.2014 до 31.12.2017г. /DOC формат/
 • Приложение 2 – Примерен (неизчерпателен) списък на видовете уреди, определени в отделните категории  електрическо и електронно оборудване, съгласно приложение № 1 към чл.3, ал.1, т.1, буква “а” – от 01.01.2014 до 31.12.2017г. /DOC формат/
 • Приложение 3 – Категории електрическо и електронно оборудване  - от 01.01.2018 г. /DOCX формат/
 • Приложение 4 – Неизчерпателен списък на видовете уреди, определени в отделните категории електрическо и електронно оборудване, съгласно приложение № 3 към чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ - от 01.01.2018 г. /DOCX формат/
 • Приложение 5 – Обозначение за маркиране на електрическо и електронно оборудване /DOCX формат/
 • Приложение 6 – Изчисляване на пазарния дял, необходим за изпълнение на целите по чл. 10 за съответната година. /DOCX формат/
 • Приложение 7- Минимални изисквания за превози. /DOCX формат/
 • Приложение 8 – Декларация за добросъвестно предаване и придобиване на ИУЕЕО и компоненти, материали и вещества от ИУЕЕО за повторна употреба. /DOC формат/
 • Приложение 9 – Изисквания към площадките за съхраняване (включително за предварително съхраняване) и предварително третиране на ИУЕЕО. /DOCX формат/
 • Приложение 10 – Предварително третиране на ИУЕЕО, компоненти, материали и вещества от него. /DOCX формат/
 • Приложение 11– Информация за електрическо и електронно оборудване – от 01.01.2014 до 31.12.2017г. /XLS формат/
 • Приложение 12 – Отчет за изпълнение на целите по чл. 10 и 14 – от 01.01.2014 до 31.12.2017г. /DOC формат/
 • Приложение 13 – Информация за електрическо и електронно оборудване - от 01.01.2018 г. /XLS формат/
 • Приложение 14 – Отчет за изпълнение на целите по чл. 10 и 14 - от 01.01.2018 г. /DOC формат/

Информация за количествата електрическо и електронно оборудване пуснати на пазара съгласно чл. 48 ал. 1 се подава в информационна система, поддържана от ИАОС, в двадесет (20) дневен срок от изтичане на съответния тримесечен период на текущата година.

Съгласно чл. 45, ал. 1 от Наредбата всяко лице,което пуска на пазара ЕЕО е длъжно да поиска да бъде вписано в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Лице за контакти: Яни Драготинов, e-mail: wms@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 15   Изпълнителна агенция по околна среда, бул. „Цар Борис III“ № 136, гр. София 1618, отдел „Мониторинг на отпадъците”.

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС