ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми

Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (PDF формат) (приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр. 73 от 25.09.2012 г.)

  • Приложение № 1 - Удостоверение за оползотворяване при износ на ИУГ (DOC формат)
  • Приложение № 2 - Информация за гуми (XLS формат)
  • Приложение № 3 - Отчет за изпълнение на целта по чл. 8, ал. 1 (DOC формат)

Информация за количествата гуми пуснати на пазара съгласно чл. 33 ал. 1 се подава в информационна система, поддържана от ИАОС, в двадесет (20) дневен срок от изтичане на съответния тримесечен период на текущата година.

Съгласно чл. 28 от Наредбата всяко лице,което пуска на пазара гуми е длъжно да поиска да бъде вписано в регистъра по чл. 45, ал. 1, т. 5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Лице за контакти: Евгения Петкова, e-mail: epetkova@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 15  
Изпълнителна агенция по околна среда, бул. „Цар Борис III“ № 136, гр. София 1618, отдел „Мониторинг на отпадъците”.

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС