ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства

 Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства /PDF формат/ (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013г, обн. ДВ. бр.7 от 25.01.2013г.)

  • Приложение № 1 – Материали и компоненти, изключени от обхвата на чл. 5 /DOC формат/
  • Приложение № 2 – Изчисляване на количеството ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите по чл. 8 за съответната година /DOC формат/
  • Приложение № 3 – Минимални технически изисквания към площадките за събиране и съхраняване и към центровете за разкомплектуване на ИУМПС /DOC формат/
  • Приложение № 4 – Декларация за добросъвестно предаване на компоненти от ИУМПС или МПС за повторна употреба /DOC формат/
  • Приложение № 5 – Информация за пуснати на пазара моторни превозни средства /XLS формат/
  • Приложение № 6 – Отчет за изпълнението на целите за повторна употреба и рециклиране и повторна употреба и оползотворяване на ИУМПС /DOC формат/

Информация за пуснатите на пазара моторни превозни средства съгласно чл. 27 ал. 1 се подава в информационна система, поддържана от ИАОС, в двадесет (20) дневен срок от изтичане на съответния тримесечен период на текущата година. Тъй като информационната система не е изградена напълно, информацията ще се подава на е-mail адрес: dbabanin@eea.government.bg и на хартиен носител в деловодството на ИАОС или по пощата на адрес: Изпълнителна агенция по околна среда, бул. ”Цар Борис III” №136, гр. София 1618, отдел „Мониторинг на отпадъците”.


Лице за контакти: Яни Драготинов, e-mail: wms@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 15   Изпълнителна агенция по околна среда, бул. „Цар Борис III“ № 136, гр. София 1618, отдел „Мониторинг на отпадъците”.

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС