ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Информация във връзка с чл. 12, ал.3 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци

Публикуваната информация по общини, съгласно чл. 49 ал. 9 от Закон за управление на отпадъците, във връзка с чл. 12, ал. 3 (отм. - ДВ, бр. 2 от 2021 г.) от Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградими отпадъци (приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г. Обн. ДВ. бр.11 от 31 януари 2017г., последно изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 януари 2021г.), е необходима за доказване на целите по чл. 31, ал.1 ЗУО.

Количествата са обобщени въз основа на данните, получени от предоставените годишни отчети от задължените  лица по реда на Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г.)

 

Данни относно разделно събраните битови отпадъци: 

 

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС