ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Регистриране в публичния регистър на производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци в случаите по чл. 5, ал. 2, от ЗУО и съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО

За вписване в регистъра, лицата извършващи дейност като производител на отпадъци съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО, подават до изпълнителния директор на ИАОС заявление по образец (образец на заявлението) на хартиен и на технически носител или по електронен път за вписване в регистъра.

Към заявлението се представя доказателство за наличието на система за управление по смисъла на актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО. 

При нередовности в представените документи изпълнителният директор на ИАОС в 15-дневен срок уведомява писмено лицето за това и определя срок за отстраняването им.

В 15-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите изпълнителният директор на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице вписва заявителя в регистъра.

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС