ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на отпадъците

Лични средства

Заповеди за изпълнение на целите по чл. 31 от Закон за управление на отпадъцитe

Заповеди за 2019 година

Заповеди за 2018 година

Заповеди за 2017 година

Заповеди за 2016 година

Заповеди за 2015 година

Заповед №39/13.02.2020 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за разпределение на целите по чл. 31, ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

Проект на заповед на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, с която сe определят целите за изпълнение от общините, съгл. чл. 31, ал. 1, т.1 и т. 2 от Закона за управление на отпадъците. (На осн. чл. 12, ал. 3 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци (Приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., Обн. ДВ. бр.11 от 31 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 5 Юни 2018г.), в 30-дневен срок от публикуването на информацията по ал. 2 общините могат да изразят становище и да направят предложения за изменение и/или допълнение на информацията). Заповед на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, с която сe определят целите за изпълнение от общините, съгл. чл. 31, ал. 1, т.1 и т. 2 от Закона за управление на отпадъците. (На осн. чл. 12, ал. 3 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци (Приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., Обн. ДВ. бр.11 от 31 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 5 Юни 2018г.), в 30-дневен срок от публикуването на информацията по ал. 2 общините могат да изразят становище и да направят предложения за изменение и/или допълнение на информацията). Заповед на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда, с която сe определят целите за изпълнение от общините, съгл. чл. 31, ал. 1, т.1 и т. 2 от Закона за управление на отпадъците. (На осн. чл. 12, ал. 3 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци (Приета с ПМС № 20 от 25.01.2017 г., Обн. ДВ. бр.11 от 31 Януари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.47 от 5 Юни 2018г.), в 30-дневен срок от публикуването на информацията по ал. 2 общините могат да изразят становище и да направят предложения за изменение и/или допълнение на информацията).

Навигация
Навигация

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС