ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на водите

Лични средства

Функционална характеристика на отдел "Мониторинг на водите"

Отдел “Мониторинг на водите”

Функционална характеристика на отдел „Мониторинг на водите” 

 • Администрира мониторинговите мрежи за качество на повърхностните и подземните води на национално ниво;
 • Участва в разработването, внедряването, актуализирането и поддръжката на информационна подсистема “Води ” част от Националната система за мониторинг на околната среда;
 • Ежегодно изготвя заповед за мониторинг и списък на обектите формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, заустващи във водни обекти, съвместно с РИОСВ и басейновите дирекции;
 • Извършва контрол, обработка и оценка на данните за качество на повърхностните и подземните води;
 • Контролира и оценява информацията за  обектите формиращи емисии на приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители, заустващи във водни обекти, включени в „Геоинформационна система за управление на  водите и докладване“;
 • Участва в дейностите свързани с изпълнение на  план за действия за подобряване извършването на инвентаризация на емисиите, заустванията и загубите на приоритетни вещества и някои други замърсители;
 • Участва в дейностите свързани с изпълнение на план за действие за подобряване прилагането на Рамковата директива за водите при разработването на Планове за управление на речните басейни;
 • Подготвя информация за повърхностни, подземни води и емисии в отпадъчни води за изпълнение на ангажиментите на Р България за докладване на представителна информация пред Европейската информационна система за водите (WISE – SoE) – WISE1, WISE 2, WISE3 и WISE6;
 • Изготвяне на доклади до Европейската Комисия по прилагане на европейското право в областта на водите;
 • Контролира, обработва и изпраща информация за качеството на водите на р. Дунав в Международната Комисия за Опазване на р. Дунав;
 • Разработва раздел “Управление на водните рeсурси и качество на водите” от Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда в България;
 • Разработва раздел “Води” от тримесечните бюлетини за състояние на околната среда;
 • Участва в реализацията на международни програми и проекти в областта на водите и изготвя материали и информации, необходими за целите на международното сътрудничество на ИАОС и МОСВ, свързани с функциите на отдела;
 • Участва в разработката на проекти на закони и подзаконови  нормативни актове, стратегии, концепции и програми;
 • Участва в експертните групи за осигуряване на прилагането на изискванията на директивите в областта на водите;
 • Участва в работата на Смесена комисия за управление на водите България-Румъния и работните групи към нея, експертна работна група "Мониторинг и оценка" към Международната комисия за опазване на река Дунав, работна група по подземни води към Европейска Комисия, работна група Подземни води към Международна Комисия за опазвани на р. Дунав;
 • Участва в дейността на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море, Висш консултативен съвет по водите, Експертен съвет за оценка на приоритетни вещества към Дирекция ОЧВПЗ на МОСВ;
 • Осъществяване контакти с други отдели и администрации в структурата на ИАОС и МОСВ, както и с общински и държавни администрации, свързани с функциите на отдел;
 • Изготвя становища по разработки, включително по хармонизиране на законодателството на ЕС, възложени от МОСВ и засягащи дейността на ИАОС;
 • Изготвя становища за ДОВОС, инвестиционни намерения, комплексни разрешителни и съгласува планове за собствен мониторинг.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС