ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на водите

Лични средства

Хидробиологичен мониторинг на повърхностни води

hvod1.gif

Хидробиологичният мониторинг на повърхностните води се провежда през 2023г. в съответствие със Заповед № РД-3/06.01.2023г. на министъра на околната среда и водите. Заповедта предвижда провеждането на хидробиологичен мониторинг на повърхностни води за категориите „река” в 537 пункта и категория „езеро“ в 61 пункта.

В ИАОС хидробиологичният мониторинг на реките (макрозообентос, макрофити и фитобентос) се провежда от 10 лаборатории. Лабораториите провеждат мониторинг в реки на макрозообентос в 481 пункта, мониторинг на макрофити в 269 пункта и мониторинг на фитобентос в 270 пункта.

На външен изпълнител се възлага изпълнението на хидробиологичния мониторинг за категория „езеро“ в 61 пункта и мониторинга на риби в реки в 70 пункта.

Резултатите от мониторинга се изпращат в басейновите дирекции за управление на водите.

hvod2.gif

Биологичните качествени елементи, които се използват в хидробиологичния мониторинг на повърхностните води са дефинирани в Рамковата директива за водите 2000/60/ЕО (чл.8, Приложение V), Наредба №1 за мониторинг на водите (обн., ДВ бр.20 от 15.03.2016г.) и Наредба №Н-4 за характеризиране на повърхностните води (обн., ДВ бр.13 от 16.02.2021г.).

hvod3.gif

Хидробиологичният мониторинг на крайбрежните морски води се провежда от Института по Океанология към БАН в 65 пункта чрез целева бюджетна субсидия за финансиране на изпълнението. Резултатите от мониторинга на крайбрежните морски води се изпращат в Черноморската басейнова дирекция за управление на водите и в ИАОС.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС