ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на водите

Лични средства

Геоинформационна система за управление на водите и докладване

Съгласно Заповед РД-90/26.01.2021 г. на Министъра на околната среда и водите считано от 15.02.2021г. се преустановява работата в Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите (ИСРМУВ) и стартира въвеждането на данните от мониторинга на отпадъчни води в допълнителни модули към Геоинформационна система за управление на водите и докладване (ГИСУВД).

Съгласно Наредба № 1 на задължителен контрол подлежат всички обекти, които заустват в повърхностни води и подлежат на разрешителен режим по Закона за водите, както и такива за които се изисква издаване на комплексно разрешително по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Организирането на дейността е регламентирано със Заповед № РД 821/30.10.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Пробовземането се организира от Регионалните инспекции по околна среда и се извършва съвместно с лабораториите към Изпълнителната агенция по околна среда, два пъти годишно (първо и второ полугодие) за всяко заустване от даден обект, с изключение на канализационните колектори без изградени пречиствателни станции и за обектите със сезонен режим на работа, които се контролират един път годишно.

Броят на обектите по утвърдения от министъра на околната среда и водите списък за контрол, съгласно Заповед № РД-1188/22.12.2022г., за 2023г. е 608. Анализът на взетите водни проби се извършва задължително за всички показатели, за които са определени индивидуални емисионни ограничения в разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води. Броят на пробите за всеки обект е в зависимост от броя на заустванията.

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС