ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на водите

Лични средства

Законодателство

Води

ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ - (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 28.01.2000 г., изм. и доп., бр. 81 от 6.10.2000 г., в сила от 6.10.2000 г., бр. 34 от 6.04.2001 г., бр. 41 от 24.04.2001 г., изм., бр. 108 от 14.12.2001 г., бр. 47 от 10.05.2002 г., в сила от 11.06.2002 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 42 от 9.05.2003 г., изм., бр. 69 от 5.08.2003 г., бр. 84 от 23.09.2003 г., доп., бр. 107 от 9.12.2003 г., бр. 6 от 23.01.2004 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 18 от 25.02.2005 г., в сила от 20.01.2005 г., изм., бр. 77 от 29.07.2005 г., изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 29 от 7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., попр., бр. 66 от 15.08.2006 г., изм., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 108 от 29.12.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., бр. 22 от 13.03.2007 г., в сила от 11.02.2007 г., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм. и доп., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм., бр. 52 от 6.06.2008 г., бр. 70 от 8.08.2008 г., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. (*) - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.12.2009 г., изм., бр. 103 от 29.12.2009 г., изм. и доп., бр. 61 от 6.08.2010 г., изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., бр. 28 от 5.04.2011 г., в сила от 5.04.2011 г., доп., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., изм. и доп., бр. 80 от 14.10.2011 г., в сила от 14.10.2011 г., бр. 45 от 15.06.2012 г., в сила от 1.09.2012 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп., бр. 103 от 29.11.2013 г., доп., бр. 26 от 21.03.2014 г., изм. и доп., бр. 49 от 13.06.2014 г., изм., бр. 53 от 27.06.2014 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 12 от 13.02.2015 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., бр. 17 от 6.03.2015 г., в сила от 6.03.2015 г., изм. и доп., бр. 58 от 31.07.2015 г., изм., бр. 61 от 11.08.2015 г., бр. 95 от 8.12.2016 г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г., бр. 15 от 23.02.2016 г., бр. 51 от 5.07.2016 г., в сила от 5.07.2016 г., изм. и доп., бр. 52 от 8.07.2016 г., изм., бр. 95 от 29.11.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп., бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 55 от 3.07.2018 г., доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г., бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 г., в сила от 1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 25 от 26.03.2019 г., бр. 61 от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г., изм., бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп., бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г., изм., бр. 52 от 9.06.2020 г., в сила от 9.06.2020 г., доп., бр. 13 от 16.02.2021 г., изм. и доп., бр. 17 от 26.02.2021 г., бр. 20 от 11.03.2022 г., бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г.)

Дейността в областта на водите се осъществява в изпълнение на изискванията на Закона за водите. Законът осигурява единно и балансирано управление на водите като основен компонент на околната среда и като ресурс в интерес на обществото, защита на задравето на населението и устойчиво развитие на страната.

Наредба № 1/10.10.2007 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води (обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2010 г., бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г., бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 19.03.2013 г., доп., бр. 90 от 31.10.2014 г., в сила от 31.10.2014 г., изм. и доп., бр. 102 от 23.12.2016 г., в сила от 23.12.2016 г.)

Наредбата осигурява балансирано управление на подземните води чрез осигуряване на устойчивото им потребление, основано на дългосрочно опазване на наличните водни ресурси, гарантиране на водоснабдяването с подземни води в необходимото количество и качество, създаване на правила за проучването и ползването на тези води, установяване на показатели за опазване, предотвратяване и ограничаване на замърсяването им с опасни вещества и ограничаване замърсяването им с вредни вещества и елиминиране на последиците от вече настъпили замърсявания с тези вещества.

Наредба № 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (Обн. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008г., изм. ДВ. бр.97 от 9 Декември 2011г.)

Прилагането на наредбата осигурява опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници чрез въвеждане на правила за: определяне на водите във водните обекти или части от тях, които са замърсени или са застрашени от замърсяване, ограничаване и ликвидиране на замърсяването, обучение и информиране на земеделците за прилагане на утвърдена земеделска практика и прилагане на добра земеделска практика.

Наредба № 3/2000 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води, използувани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр. 88/2000)

Наредбата определя условията и редът за проучване, проектиране, учредяване, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване от повърхност-ни подземни води и от минерални води, използувани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Наредбата не се отнася за индивидуални и обществени местни водоизточници, освен ако водата от тях не се използва за търговска или социална дейност за питейни цели.

Наредба № 4/2000 за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми (ДВ бр. 88/2000)

С Наредбата се определят изискванията по отношение качеството на пресните води, обитавани от риби и на крайбрежните морски води и морски води, вдадени в сушата, осигуряващи нормално съществуване и възпроизводство на ракообразни мекотели чрез въвеждане, както на норми за качество на тези води, така и на процедури по идентификация на посочените води във връзка с поддържане на живота на рибите, ракообразните и мекотелите.

Наредба № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г., в сила от 29.04.2011 г., изм. и доп., бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г., изм., бр. 44 от 17.05.2013 г., в сила от 17.05.2013 г., изм. и доп., бр. 60 от 22.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., бр. 20 от 15.03.2016 г., в сила от 15.03.2016 г.)

Наредбата урежда реда и начина за създаване на мрежите за мониторинг на водите и дейността на националната система за мониторинг на водите. Създава възможност за оценка и прогноза на състоянието на повърхностните и подземни води, като осигурява нормативната основа за реализиране на мониторинаг на водите, определя реда и начина за проектиране и и изгеаждането й и регламентира принципите за провеждане на собствен мониторинг и информационното и комуникационно осигуряване и управлението на националната система за мониторинг на водите. 

Информационна карта на мониторингов пункт за подземни води

Информационна карта на мониторингов пункт за подземни води - електронен формат

Наредба № 6/2000 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти(Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на здравеопазването и министъра на икономиката, обн., ДВ, бр. 97 от 28.11.2000 г., изм. и доп., бр. 24 от 23.03.2004 г., в сила от 23.03.2004 г., с отпаднало основание, бр. 58 от 31.07.2015 г.)

Наредбата регламентира емисионните норми за допустимото съдържание на някои вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. Наредбата ще позволи да се предотврати и/или преустанови и намали замърсяването на водите на водните обекти с опасни и вредни вещества чрез въвеждането на нормите при издаване на индивидуалните емисионни ограничения в разрешителните за заустване във воден обект.

Наредба № 7/2000 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (ДВ бр. 98/2000)

Наредбата регламентира заустването на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места като чрез определяне на норми за допустимо съдържание на токсични, вредни и опасни за околната среда вещества се предотвратява замърсяването на отпадъчните води в тях.

Наредба № 7/1986 за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води (обн., ДВ, бр.96/1986 г.), отменена

Наредба № 8/2001 за качеството на крайбрежните морски води (ДВ бр. 10/2001)

С наредбата се определят показателите и нормите, накоито трябва да отговаря качеството на крайбрежните морски води с оглед опасване чистотата им и създаване на условия за тяхното ползуване и нормално развитие на морските и крайбрежни системи.

Наредба № 9/2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г., изм., бр. 87 от 30.10.2007 г., в сила от 30.10.2007 г., изм. и доп., бр. 1 от 4.01.2011 г., изм., бр. 15 от 21.02.2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 12.12.2014 г., бр. 6 от 16.01.2018 г.)

Издадена от Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и водите
Наредбата определя показателите и нормите, на които трябва да отговаря водта, предназначена за питейно-битови нужди с цел защиата здравето на хората от неблагоприятните ефекти от замърсяването на питейната вода. Тя не се прилага за натурални минерални води, води з лечемни цели, водите за технически цели и водите, от индивидуални и обществени местни водоизточници, освен ако последните не се използуват за търговска и социална дейност.

Наредба № 10/2001 за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източчници на замърсяване (ДВ бр. 66/2001). Отменена с Наредба 2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. (обн., ДВ, бр. 47 от 21.06.2011 г., в сила от 21.06.2011 г., изм., бр. 14 от 17.02.2012 г., в сила от 17.02.2012 г., доп., бр. 44 от 17.05.2013 г., в сила от 17.05.2013 г., изм., бр. 48 от 27.06.2015 г., в сила от 27.06.2015 г.)

С наредбата се определят:редът и начинът за издаване на разрешителни по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, наричани по-нататък разрешителни за заустване;изискванията при определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване в разрешителните за заустване съгласно чл. 120 от Закона за водите; изискванията към регистрите на разрешителните за заустване съгласно чл. 184 от Закона за водите.

Наредба № 11/2002 за качеството на водите за къпане (ДВ бр. 25/2002)

Наредбата регламентира изискванията за качеството на природните води, предназначени за къпане, контролът и реда за определяне на зоните и водите за къпане с цел защита здравето на хората. Тя не се прилага за водите, предназначени за лечебно-профилактични цели, както и за плувни басейни.

Наредба № 12/2002 за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

С Наредбата се определят изискванията към качеството на пресните повърхностни води, които са перспективни за получаване на вода за питейно-битови нужди и тяхното категоризизране:А1, А2 и А3. Категоризацията на водите е свързана с прилагане на стандартни методи за обработка, позволяващи получаване на вода в съответствие с нормативните изисквания.

Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води
Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г., изм. и доп., бр. 79 от 23.09.2014 г., в сила от 23.09.2014 г., бр. 85 от 2.10.2020 г., изм., бр. 13 от 16.02.2021 г., в сила от 16.02.2021 г.

С тази наредба се уреждат условията и редът за характеризирането на повърхностните водни тела. С нея се определят повърхностните водни тела в границите на всеки район за басейново управление, типовете повърхностни водни тела, местонахождението и границите на всички типове повърхностни водни тела, тяхното първоначално характеризиране, специфични референтни условия за всички типове повърхностни водни тела, видът и големината на натиска от човешка дейност върху тях и други.
повече информация

Наредба за ползването на повърхностни води В сила от 22.07.2011 г., Приета с ПМС №100 от 23.03.2021 г., обн., ДВ, бр. 25 от 26.03.2021 г., изм., бр. 36 от 13.05.2022 г.

С наредбата се уреждат редът и начинът на използване на повърхностните води и водни обекти; редът и условията, за издаване на разрешителни за използване на повърхностните води по чл. 44, 46 и чл. 140, ал. 7 от Закона за водите (ЗВ); изискванията към документите за издаване на разрешителни за използване на повърхностни води и водни обекти и начинът за стопанисване и използване на бентовете и праговете в некоригираните участъци на реките извън границите на населените места и селищните образувания, както и на съоръженията, изгубили първоначалното си предназначение. С наредбата се уреждат и контролът по издадените разрешителни за използване на повърхностните води и водните обекти, както и ползването на повърхностни водни обекти за заустване на отпадъчни води.

Наредба за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители

С наредбата се установяват стандартите за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители с оглед постигане на добро химично състояние на повърхностните води в съответствие с разпоредбите и целите на глава десета, раздел ІІІ от Закона за водите 

Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми (ДВ бр. 15/1993, посл. изм. 28.12.2000), отменена

Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури (ДВ бр. 43/09.06.2009 г.)

Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции

Правилникът регламентира дейността, организацията на работа и съставът на басейновите дирекции в обхвата на определените в Закона за водите райони за басейново управление. Басейновата дирекция е структурирана в отдели за планиране и стопанисване, мониторинг, прогнози и информационно осигуряване, разрешителни и регистри, воден и водостопански регистър, контрол, връзки с други институции и информиране на обществеността.

Тарифа за таксите за правото за водоползване и/или разрешено ползване на воден обект (ДВ бр. 65/2000), отменена

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС