ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на водите

Лични средства

Мониторинг на подземните води

Мрежите за мониторинг на подземните води са регламентирани със Заповед №РД-3/06.01.2023г. на министъра на околната среда и водите. Те се състоят от пунктове за мониторинг на химичното състояние на подземните води, вкл. пунктове за мониторинг в зони за защита на водите предназначени за питейни нужди, както и пунктове за количествен мониторинг (измерване на водни нива в кладенци и дебити на извори). Мрежите за химично състояние обхващат пунктове за контролен и оперативен мониторинг. Съгласно заповедта оперативен мониторинг се провежда в две от Басейновите дирекции - БД Източнобеломорски район и БД Западнобеломорски район, смесен  мониторинг- контролен и оперативен мониторинг се провежда в БД Дунавски район и БД Черноморски район, като за БД Дунавски район пунктовете не съвпадат.  За три от БД са определени пунктовете за мониторинг на зоните за защита на водите, предназначени за питейни нужди, които се припокриват с пунктове от контролния или оперативния мониторинг. БД Дунавски район не са определяли зони за защита на водите, предназначени за питейни нужди.

Утвърдените програми за мониторинг се съвместяват и с програмата за мониторинг на нитрати, като в БД Източнобеломорски район мониторинга по Нитратната наредба, е с честота 12 пъти годишно.

Разпределението на пунктовете за химичен мониторинг по БД е следното: 

БД Дунавски район – общо 154 мониторингови пункта – от тях 125 пункта за контролен мониторинг, 29 пункта за оперативен мониторинг и 98  пункта по нитратната наредба;

БД Черноморски район – общо 120 мониторингови пункта – от тях 16 пункта за контролен мониторинг, 104 пункта за оперативен мониторинг; 57  пункта - по нитратната наредба и 74 пункта са в зони за защита на водите, предназначени за питейни нужди;

БД Източнобеломорски район – 155 пункта за оперативен мониторинг,  в това число 106 пункта в зони за защита на водите и 85 пункта - по нитратната наредба;

БД Западнобеломорски район – 91 пункта са за оперативен мониторинг, всички 91 пункта са в зони за защита на водите;

Количественият мониторинг се изпълнява от НИМХ към МОСВ. 

Пробонабирането и химичните изпитвания на пунктовете за химичен мониторинг се извършват от 15 Регионални лаборатории (РЛ) към ИАОС по показатели посочени в горепосочената Заповед.

Съгласно нея на мониторинг подлежат следните групи показатели: 

основни физикохимични показатели – разтворен кислород, рН, Електропроводимост, нитратни йони (NO3), амониеви йони (NН4), температура, перманганатна окисляемост, обща твърдост, калций, магнезий, хлориди, натрий, калий, сулфати, хидрокарбонати, карбонати, сух остатък, флуориди;

допълнителни физикохимични показатели - нитритни йони (NO2),  фосфати (PO4), общо желязо, манган, цианиди свободни;

специфични замърсители на подземни води – метали и   металоиди – олово, кадмий, арсен, живак, мед, цинк, никел, хром общ, хром – тривалентен, хром – шествалентен, стронций (от природен произход), α – активност, β – активност, естествен уран, Радий  R226; антимон, бор, селен, алуминий

специфични замърсители на подземни води - органични вещества – трихлоретилен, тетрахлоретилен, алдрин, атразин, DDT/DDD/DDE, диелдрин, дрини, ендосулфан, ендрин, метоксихлор, HCH – съединения, пропазин,  симазин, хептахлор, хлордан, 2,4 Д, ацетохлор, пендиметалин, флутриафлор, триадименол, манкоцеб, тебуконазол, хлорпирифос, трифлуоралин, алахлор, циперметрин, хлорпирифос-етил, имидаклоприд, тиаклоприд, флузилазол, фамоксадон, ципроконазол, пропиконазол, дифеноконазол, метазахлор, S-металахлор, тербутилазин, флорасулам, аминопиралид-калий, тиаметоксам, карбоксин, тирам, дитианон, аминна сол, глифозат, прокиназит, метсулфурон, имазамокс, трибенурон, металахлор, диметоат, диметоморф, металаксил М, напропамид, метрибузин, флуазифоп-П бутил, Бензен, 1,2 дихлоретан, нефтопродукти, полициклични ароматни въглеводороди (определят се като сума от концентрациите на: бензо(b)флуорантен,бензо(k)флуорантен,  Бензо(ghi)перилен, индено(1,2,3-cd) пирен) и полициклични въглеводороди като отделни вещества: бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен,  Бензо(ghi)перилен, индено(1,2,3-cd)пирен), бензо(b)флуорантен, бензо(k)флуорантен, бензо(ghi)перилен, индено(1,2,3-cd)пирен, бензо(а)пирен и флуорантен.

В пунктовете, в които се провежда контролен мониторинг честотата на наблюдение е както следва:  2 и 4 пъти в годината за основни физико-химични показатели, 1, 2 или 4 пъти годишно - за допълнителни физико-химични показатели; 1, 2, 4 или 6 пъти годишно -  за метали и металоиди. За органичните вещества честотата е 1, 2  или 4 пъти/ годишно.

Честотата на пробонабиране на пунктовете от оперативния мониторинг е 1, 2 или 4 пъти /годишно и за четирите групи показатели.

Резултатите от химичните анализи се въвеждат от РЛ в базата данни за подземни води, чрез лабораторния програмен модул GWLaboratory. Данните са достъпни за всяка от БД, като на определен интервал от време, същите се импортират  в географската информационна система за управление на водите - ГИСУВД. 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС