ExEA MoEW EEA

НСМОС
Мониторинг на водите

Лични средства

Мониторинг на питейните води

Програмите за мониторинг на питейните води се разработват от Басейновите дирекции (БД) за управление на водите и се изпълняват от Регионалните лаборатории (РЛ) към ИАОС, Лаборатории към Регионалните здравни инспекции (РЗИ) и „ВиК” дружествата, в съответствие с раздел ІІІ на Наредба №12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно - битово водоснабдяване. За осъществяването на ефективен контрол на водата, добивана за питейно-битово водоснабдяване, БД разработват Програми за контролен и собствен мониторинг на питейните води, които са част от програмите за контролен и оперативен мониторинг на водите, регламентирани със Заповеди на министъра на ОСВ. Програмите за 2023 г. са регламентирани със Заповед №РД-3/06.01.2023г. на Министъра на околната среда и водите. 

Съгласно заповедта мрежата за мониторинг на повърхностните води предназначени за питейно-битово водоснабдяване обхваща 226 пункта. Разпределението на пунктовете по басейнови райони е следното: 

БД Дунавски район - 113 пункта;

БД Черноморски район - 4 пункта;

БД Източнобеломорски район – 70 пункта;

БД Западнобеломорски район – 39 пункта. 

Честотата на пробонабиране зависи от броя на населението, обслужвано от този водоизточник и е в порядък от 1 до 4 пъти годишно. Само за един пункт на БД Черноморски район - яз. "Камчия", честота на показателите е 8 пъти годишно.

Показателите за мониторинг са групирани в следните три групи: 

І група – рН, цвят, неразтворени вещества, температура, електропроводимост, мирис, нитрати, хлориди, фосфати, ХПК, разтворен кислород, БПК и амониеви йони; 

ІІ група – разтворено желязо, манган, мед, цинк, сулфати, повърхностно активни вещества, феноли, азот по Келдал, колиформи-общо, фекални колиформи; 

ІІІ група – флуориди, бор, арсен, кадмий, хром общ, олово, селен, живак, барий, цианиди разтворени или емулгирани въглеводороди, полициклични ароматни въглеводороди, пестициди общо, екстрахируеми с хлороформ  вещества, фекални стрептококи и салмонела. 

Съгласно Заповед №РД-3/06.01.2023г. в 11 пункта на БДЗБР е предвиден допълнителен мониторинг на радиологични показатели- обща α -активност; обща β- активност и уран, който се провежда съгласно чл.3, ал.(2) от Наредба 12, с честота 1 път годишно.

В зависимост от получените резултати от провеждането на мониторинга водите, предназначени за питейно - битови нужди се категоризират в три категории А1, А2, А3. Категоризацията се извършва от Басейновите дирекции, съвместно с органите за държавен санитарен контрол.

Пробонабирането и химичните изпитвания на пунктовете се извършва от РЛ към ИАОС и лабораториите към РЗИ и ВиК Дружествата, като резултатите от мониторинга се предоставят на БД за изготвяне на Годишни доклади за състоянието на водите за питейно- битово водоснабдяване, които се публикуват на интернет страниците на всяка БД.

 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС