ExEA MoEW EEA

Лични средства

Профил на купувача - обществени поръчки - архив

Вътрешни правила за организиране и провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки в Изпълнителна агенция по околна среда 

 porachki.gifПроцедури за обществени поръчки по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОП

 

03.09.2014г.
Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:Обновяване на оборудването на инсталациите за събиране на атмосферни отлагания в стационерите за интензивен горски мониторинг „Витиня“, „Старо Оряхово“, „Юндола“ и ФС „Рожен”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 ч. на 13.10.2014 г.
Вх. № и дата на АОП на решението за откриване: Е-31-00-048569/03.09.2014 г. Уникален номер на документа: 622150 
Вх. № и дата на АОП на обявлението: Е-31-00-048578/03.09.2014 г. Уникален номер на документа: 622158
Обявлениe
16.06.2014г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:„Комплексно сервизно обслужване на система от автоматични станции за мониторинг на води”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 28.07.2014 г.
Вх. № и дата на АОП на решението за откриване: Е-31-00-033728/16.06.2014 г. Уникален номер на документа: 608817
Вх. № и дата на АОП на обявлението: Е-31-00-033730/16.06.2014 г. Уникален номер на документа: 608818
16.06.2014г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:„Комплексно сервизно обслужване на 14 станции за контрол качеството на атмосферния въздух”. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 ч. на 28.07.2014 г.
Вх. № и дата на АОП на решението за откриване: Е-31-00-033643/16.06.2014 г. Уникален номер на документа: 608751
Вх. № и дата на АОП на обявлението: Е-31-00-033644/16.06.2014 г. Уникален номер на документа: 608752
18.11.2013г. Изпълнителната агенция по околна среда открива открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:„Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море”. Срокът за получаване на офертите е до 16 ч. на 30.12.2013 г.

 

      porachki.gifПублични покани за обществени поръчки по чл. 14, ал. 3 и 4 от ЗОП

 
29.09.2014г.
Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: “Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (IP VPN) за обекти на Министерството на околната среда и водите”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 13.10.2014 г. Срокът на валидност на публичната покана е до13.10.2014г. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 15.10.2014 г. от 10.00 ч., зала № 3, ет. 2 в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9034127/29.09.2014 г.
29.09.2014г.
Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: “Извършване на денонощна физическа охрана на сградата на Изпълнителна агенция по околна среда – гр. София”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 13.10.2014 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 13.10.2014 г. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 14.10.2014 г. от 13.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 903 41 28.
29.09.2014г.
Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: “Осигуряване на денонощна охрана на имущество на Изпълнителната агенция по околна среда със сигнално-охранителна техника (СОТ)”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 13.10.2014 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 13.10.2014 г. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 14.10.2014 г. от 11.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 903 41 29.
15.09.2014г.
Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: “Доставка на консумативи (работни и калибрационни газове) за хроматографските и спектрални апарати в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 30.09.2014 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 30.09.2014 г. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 01.10.2014 г. от 11.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9033666/15.09.2014 г.
06.10.2014 г. - Протокол
01.08.2014г.
Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: “Доставка на консумативи за системи за чиста вода (дейонизатори), модел “Milli-Q Direct 8“ или еквивалент”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 13.08.2014 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 13.08.2014 г. Разглеждането и оценяването на получените предложения ще се извърши на 14.08.2014 г. от 11.00 ч. в сградата на Изпълнителна агенция по околна среда. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под под № 9032418/01.08.2014 г.
23.07.2014г.
Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: “Ръководство за изчисляване количеството на генерирани утайки от селищни пречиствателни станции за отпадъчни води в тон сухо вещество”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 01.08.2014 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 01.08.2014 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9032174/23.07.2014 г.
30.06.2014г.
Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: “Сервизно обслужване на микровълнови екстракционни системи”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 10.07.2014 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 10.07.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под РОП ID № 9031577/30.06.2014 г.
16.06.2014г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Ръководство за изчисляване количеството на генерирани утайки от селищни пречиствателни станции за отпадъчни води в тон сухо вещество”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 26.06.2014 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 26.06.2014 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9030554/16.06.2014 г.
04.04.2014г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Сервизна поддръжка, калибровка и профилактика на автоматична система за мониторинг на авиационен шум”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 17.04.2014 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 17.04.2013 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9027908/04.04.2014 г.
24.02.2014г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: „Доставка на техническо оборудване по проект „Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състянието на видове и хабитати на територията на цялата страна – І фаза”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 05.03.2014 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 05.03.2014 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9026180. Образци
14.02.2014г. Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет „Доставка на канцеларски материали и хартия за системата на Изпълнителна агенция по околна среда”. Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 24.02.2014 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 24.02.2014 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9025821.
14.02.2014г.
Изпълнителната агенция по околна среда възлага процедура чрез публична покана съгласно чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, прилагайки условията и реда на Глава осма “а” от ЗОП с предмет: “Определяне на емисиите от повторното суспендиране на частици вследствие на зимното опесъчаване или осоляване на пътищата с цел прилагане на член 21 от Директива 2008/50/ЕО ”.Срокът за получаване на офертите е до 17:00 часа на 24.02.2014 г. Срокът на валидност на публичната покана е до 24.02.2014 г. Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки (www.aop.bg) под № 9025822.

 

porachki.gifИскане на оферти


25.02.2014г. Доставка на гумени лодки. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 04.03.2014 г.          


 

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Сигнали по ЗЗЛПСПОИН


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Програма "Хоризонт 2020" на ЕС за научни изследвания и иновации


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Вход


Забравена парола?

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Сигнали по ЗЗЛПСПОИН


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Програма "Хоризонт 2020" на ЕС за научни изследвания и иновации


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Вход


Забравена парола?

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС