ExEA MoEW EEA

Лични средства

Профил на купувача

 

porachki.gifПокана относно рамково споразумение

Дата

Наименование на обществената поръчка

19.02.2020г.

 

porachki.gifОбществени поръчки по чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на преписката в РОП

82 30.12.2019г.

Рехабилитация и доизграждане на мониторингови пунктове за контролен и оперативен мониторинг на качеството на подземните води

00740-2019-0036

80 23.12.2019г.

Проучване и планиране на дейностите по контролен и оперативен мониторинг

00740-2019-0035

78 17.12.2019г.

Мониторинг и оценка на земноводни и влечуги с национална значимост от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)

00740-2019-0033

77 09.12.2019г.

Доставка на нетна активна електрическа енергия на ниво средно и ниско напрежение от координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ECO и поемане на разходите за небаланси на обекти на ИАОС

00740-2019-0032

75 08.11.2019г.

Доставка на електроди и консумативи за pH – метри, оксиметри, апарати за електропроводимост (лабораторни и преносими) и автоматични титратори

00740-2019-0031

73 31.10.2019г.

Пробонабиране и химични анализи на показатели във води, седименти и биота.

00740-2019-0029

72 14.10.2019г.

Доставка на консумативи и резервни части и сервизно обслужване на атомно-абсорбционни спектрометри 

00740-2019-0028

68 14.10.2019г.

Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС 

00740-2019-0027 

70 07.10.2019г.

Доокомплектоване на наличните в ИАОС йонхроматографски системи Metrohm с модули за определяне на цианиди и шествалентен хром

00740-2019-0025

71 03.10.2019г.

Доставка на 3 броя електромобили

00740-2019-0026

64 23.08.2019г.

Създаване на информационна система за автоматична оценка на данните за качеството на атмосферния въздух съгласно Решение 2011/850ЕС за формулиране на правила за прилагането на директиви 2004/107/ЕО и 2008/50ИО с Директива (ЕС) 2015/1480

00740-2019-0021 

63 23.08.2019г.

Надграждане на Националната информационна система за отпадъци (НИСО)

00740-2019-0020

66 20.08.2019г.
Доставка на спомагателно оборудване за параметри на газови потоци, изокинетични системи за прах и обогреваеми сонди за проби прах

00740-2019-0022

65 20.08.2019г.

Доставка на консумативи и резервни части, и сервизно обслужване на живачни анализатори

00740-2019-0023

60 20.08.2019г.

Изпитване на нови вещества от списъка за наблюдение на Директива 2013/39/ЕС в повърхностни води

00740-2019-0019

62 12.08.2019г.

Изграждане на автоматизирана електронна система за електронно подаване на Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжения с нисък или висок рисков потенциал 

00740-2019-0017

57 09.08.2019г.

Доставка и компютърна и периферна техника, сървърно и комуникационно оборудване

00740-2019-0018

61 05.08.2019г.

Проучване на химичния състав на подземни води и извършване на пробонабиране в пунктове извън мониторинговите програми

00740-2019-0016

55 30.07.2019г. 

Извършване на инвентаризация на ПГ от сектор ЗПЗГС и на съответната част от Националния доклад по Рамковата конвенция на ОН по изменение на климата (РКОНИК) за 2018г. и 2019г. (за докладванията през 2020г. и 2021г.)

00740-2019-0015

56 26.07.2019г.

Осигуряване на данни от 2019 - 2020 г. от хидробиологичен мониторинг на повърхностни води

00740-2019-0013

58 19.07.2019г.

Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на въздуха

00740-2019-0012

51 20.06.2019г.

Осигуряване на сервизно обслужване на националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време

00740-2019-0011

52 17.06.2019г.

Доставка на стъклария, консумативи и други материали

00740-2019-0010

53 31.05.2019г.

Мониторинг и оценка на риби с национална значимост от националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)

00740-2019-0009

50 20.05.2019г.

Доставка и монтаж на консумативи и резервни части, и сервиз за системи за чиста вода (дейонизатори) по 6 обособени позиции

00740-2019-0008

47 17.04.2019г.

Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда 

00740-2019-0007

46 08.04.2019г.

Извършване на анализ на приоритетни вещества във води от Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители, разделена на две обособени позиции

00740-2019-0006

45 08.04.2019г.

Извършване на анализ на диоксини и диоксиноподобни съединения в седименти, съгласно Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители

00740-2019-0005 

44 08.04.2019г.

Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота

00740-2019-0004 

43 04.02.2019г.

Сервизно обслужване на йонхроматографски системи и доставка на резервни части и консумативи за тях

00740-2019-0003

42 22.01.2019г.

Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда

00740-2019-0002

38 14.01.2019г. 

Доставка на калибровъчни и работни газове за лабораториите на ИАОС" по 6 обособени позиции

37 10.12.2018г.

Изпитване на нови вещества от списъка за наблюдение на Директива 2013/39/ЕС в повърхностни води

34 19.11.2018г.
Изграждане на информационна система за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, прах и въглероден оксид, изпускани във въздуха от средни горивни инсталации (СГИ) и създаване на публичен регистър на СГИ
33 19.11.2018г.
Сервизно обслужване на апаратура за контрол на въздух и доставка на резервни части
32 08.11.2018г.
Изпитване за определяне на приоритетни вещества в биота 
27 01.11.2018г.

Мониторинг и оценка на висши растения (включително мъхове) с национална значимост от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)

26 22.10.2018г.

Сервизно обслужване на течни и газови хроматографи и доставка на консумативи и на резервни части за тях по 3 обособени позиции

00740-2018-0011

18_OTP 18.12.2017г.

Сервизно обслужване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон и Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй

00740-2017-0012

15_OTP  28.08.2017г.

Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците по три обособени позиции

00740-2017-0006

13_OTP 14.08.2017г.

Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г.

00740-2017-0004

porachki.gifОбществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на преписката в РОП

67 20.08.2019г.

Мониторинг и оценка на земноводни и влечуги с национална значимост от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)

9091631
54 14.06.2019г.

Осигуряване на поддръжка на Информационната система за инсталациите, източници на летливи органични съединения (ЛОС) и на публичния регистър на инсталациите, източници на ЛОС

9089229
48 20.05.2019г.

Избор на изпълнител за изработка на информационни и рекламни материали

9088407
49 09.05.2019г.

Калибриране на технически средства

9088165
40 16.01.2019г.

Доставка на сертифицирани сравнителни материали и референтни материали за обезпечаване анализа на приоритетни вещества

9084937
36 28.11.2018г.

Сервизно обслужване на локална автоматизирана система за радиационен мониторинг в района на гр. Бухово - с. Яна, доставка на консумативи

9083602
35 28.11.2018г.

Сервизно обслужване на течно-сцинтилационен алфа-бета спектрометър LKB 1220 QUANTULUS и доставка на консумативи

9083600
 

Обществени поръчки по чл. 182, ал. 1 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на преписката в РОП

79

23.12.2019г.

Осигуряване на физическа охрана на Регионална лаборатория - Плевен и охрана със СОТ на имущество на ИАОС (АИС и АСМВ) 

00740-2019-0034

74

30.10.2019г.

Избор на изпълнител за изработване на документален филм за нуждите на проект BG16M1OP002-3.003-001

00740-2019-0030

69

 

26.09.2019г.

Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда“ по „Специализирана статистика“

00740-2019-0024

59 29.07.2019г.

Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда: "Оценка на състоянието на екосистемите и екосистемните услуги (ЕС и ЕсУ)

00740-2019-0014

porachki.gifПазарни консултации по чл. 44 от ЗОП

Дата

Наименование на обществената поръчка

27.07.2021
14.07.2021
09.06.2021
19.09.2019
16.09.2019
20.08.2019
14.08.2019
19.07.2019
18.07.2019
18.07.2019 
12.07.2019 
09.07.2019
08.07.2019
24.06.2019
24.06.2019
18.04.2019
 

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС