ExEA MoEW EEA

Лични средства

Архив - Обществени поръчки - 18

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ИАОС (в сила от 23.10.2018 г.)

 

porachki.gifОбществени поръчки по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на
преписката
в РОП
31 05.11.2018

"Доставка на стъклария и консумативи за нуждите на ИАОС" по обособена позиция № 76 "Цилиндър със стъклена основа, градуиран"

00740-2018-0013

22 11.09.2018г.

Доставка на стъклария и консумативи за нуждите на лабораториите на ИАОС по 20 обособени позиции

00740-2018-0010

 

porachki.gifОбществени поръчки по чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на преписката в РОП

30 05.11.2018г.

Следгаранционно обслужване на Националната информационна система за отпадъци, в т.ч. извършване на надграждане на системата при промяна в националното законодателство за отпадъци

17 20.08.2018г.

Извършване на анализ на приоритетни вещества във води и седименти, посочени в Приложение 2 от Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители разделена на две обособени позиции: Обособена позиция 1: Пробонабиране и анализ на приоритетни вещества в повърхностни води; Обособена позиция 2: Пробонабиране и анализ на приоритетни вещества в седименти

00740-2018-0009

13 08.08.2018г.
Мониторинг и оценка на риби с национална значимост от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)

00740-2018-0008

12 31.07.2018г.

Мониторинг и оценка на висши растения (включително мъхове) с национална значимост от Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР)

00740-2018-0007

11 25.07.2018г.

Осигуряване на данни за 2018 г. От хидробиологичен мониторинг на повърхностни води в съответствие със заповед на министъра на околната среда и водите

00740-2018-0006

10 28.06.2018г.

„Сервизно обслужване на йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони и доставка на консумативи с две обособени позиции: Обособена позиция 1 „Сервизно обслужване на йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони» и Обособена позиция 2 «Доставка на консумативи за профилактика и сервиз на 12 бр. йонхроматографски системи”

00740-2018-0005

8 18.06.2018г.

Доставка и монтаж на консумативи и сервиз за системи за чиста вода (дейонизатори)

00740-2018-0004

2 08.05.2018г.

Сервизно обслужване на апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол

00740-2018-0003

1 08.05.2018г.

Комплексно сервизно обслужване на 14 станции за контрол качеството на атмосферния въздух

00740-2018-0002 

19_OTP 12.03.2018г.

Доставка на консумативи за пробовземна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол

00740-2018-0001

3_ДОГ 29.12.2017г.

Доставка на консумативи за пробовземна апаратура на фирма TCR TECORA srl за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол

00740-2017-0014

18_OTP 18.12.2017г.

Сервизно обслужване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон и Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй

00740-2017-0012

2_ДOГ 14.11.2017г.

Доставка на материали (химикали, консумативи и др.) за усвояване и прилагане на нови методи за анализ на някои приоритетни вещества

00740-2017-0011

7_ПСОП 14.11.2017г.

Доставка на стъклария и консумативи за нуждите на лабораториите на ИАОС

00740-2017-0010

17_OTP  10.11.2017г.

Доставка на калибровъчни и работни газове за лабораториите на ИАОС

00740-2017-0009

16_OTP  09.10.2017г.

Доставка на консумативи за газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол

00740-2017-0007

14_OTP  18.08.2017г.

Доставка на химикали, сравнителни материали (СМ), сравнителни сертифицирани материали (ССМ), специфични разтвори за апарати необходими за нуждите на лабораториите на ИАОС

00740-2017-0005

12_OTP 13.04.2017г.

Доставка на спомагателно оборудване и средства за пробовземане, пробоподготовка и съхранение на пробите по 11 обособени позиции

00740-2017-0001

9_ОТП 11.11.2016г.

Доставка на апаратура за лабораториите на ИАОС, провеждащи изпитвания на водни проби от р. Дунав и притоците й.

00740-2016-0020

 3_ОТП 26.08.2016г.

"Разработване и въвеждане на методи за определяне на приоритетни и специфични органични вещества във води, които досега не са били анализирани, както и методи за анализ на приоритетни и специфични вещества в седименти и биота и закупуване на необходимата техника и оборудване" по четири обособени позиции"; Проект №BG16M1OP002-1.004-001001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

00740-2016-0011

porachki.gifОбществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на преписката в РОП

28 31.10.2018г.

Доставка на компютърна и периферна техника

 9082605
29 24.10.2018г.

Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води

9082321
25 24.10.2018г.

Сервиз и доставка на консумативи за живачни анализатори 

9082304
24 14.09.2018г.

Разработване на Национални стандарти за качество на почвите

9080823
23 14.09.2018г.

Създаване на Публичен регистър на местата със замърсена почва

9080822
21 11.09.2018г.

Доставка на консумативи за микровълнови системи

9080661
20 22.08.2018г.

Разработване на Национални стандарти за качество на почвите

Прекратена
19 22.08.2018г. Създаване на Публичен регистър на местата със замърсена почва Прекратена
15 22.08.2018г.

Сервизно обслужване на гама спектрометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване, радонометри и доставка на консуматив

9079958
18 20.08.2018г.

Създаване на информационна система за предоставяне на обществеността на информация за качеството на атмосферния въздух (КАВ) в реално време

9079826
16 14.08.2018г.

Сервизно обслужване на 6 (шест) броя  стационарни системи за аерозолни проби

9079655
9 07.08.2018г.

Сервизно обслужване на климатичните съоръжения в системата на ИАОС

9079383
14 06.08.2018г.

Сервизно обслужване на масспектрометри с индуктивно свързана плазма и доставка на консумативи за тях

9079285
6 07.06.2018г.

Събиране, анализ и оценка на данни за горите с цел прилагане на gain-loss метода, базиран на баланса между прихода и разхода на въглерод, и разработване на нов изчислителен модел за изчисляване на емисиите и поглътителите за сектор „Земеползване, изменение в земеползването и горско стопанство (ЗИЗГС)”

9076945 
5 07.06.2018г.

Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води

9076953
7  29.05.2018г.  

Доставка на компютърна и периферна техника, сървърно и комуникационно оборудване  

9076576
3 29.05.2018г. 

Сервиз и доставка на консумативи за живачни анализатори  

9076579
4 21.05.2018г.

Калибриране на технически средства

9076309
49_OP 23.03.2018 г.

Доставка на канцеларски материали, консумативи и копирна хартия по спецификация, за нуждите на проект №BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС

9074197

4_POK 19.03.2018г.

Сервизно обслужване на анализатори за определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот на Shimadzu и доставка на консумативи

 

48_OP 07.03.2018г.

Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води

9073619

3_POK 31.01.2018 г.

Сервизно обслужване на анализатори за определяне на общ въглерод, органичен въглерод и азот на Analytik Jena и доставка на консумативи

 

47_OP 26.01.2018г.

Доставка на 1 (един) брой стационарен рН/ION метър, предназначен за Регионална лаборатория (РЛ) Велико Търново и на 6 (шест) броя стационарен OXI-метър, необходими за работата на експертите в РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и РЛ

9072510

46_OP   03.01.2018г.

Доставка на електроди и консумативи за pН-метри, оксиметри, апарати за електропроводимост (лабораторни и преносими) и автоматични титратори

9071970

45_OP  29.12.2017г.

Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води

Прекратена

44_OP  29.12.2017г.

Сервизно обслужване на анализатори за определяне на общ въглерод, органичен въглерод и азот на Shimadzu за два броя апарати

Прекратена

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС