ExEA MoEW EEA

Лични средства

Архив - Обществени поръчки - 2016

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ИАОС

 

porachki.gifОбществени поръчки по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на преписката в РОП

4_ПСОП 20.10.2016г.

Сервизно обслужване на йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони и доставка на консумативи за тях

00740-2016-0019

3_ПСОП 13.10.2016г.

Сервизно обслужване на мас-спектрометри с индуктивно свързана плазма и доставка на консумативи за тях.

00740-2016-0017

2_ПСОП 31.08.2016г.

Сервизно обслужване на гама спектометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване и радонометри

00740-2016-0013

1_ПСОП 05.08.2016г.

Изпитване на нови вещества от списъка за наблюдение на Директива 2013/39/ЕС в повърхностни води

00740-2016-0010

porachki.gifПроцедури за обществени поръчки по чл. 18, ал. 1 т. 1 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на преписката в РОП

11_OTP 12.12.2016г.
Избор на Изпълнител/и за осъществяване на мерки за информация и публичност на Проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“.

00740-2016-0022

10_ОТП 28.11.2016г.
„Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците” по осем обособени позиции.

00740-2016-0021

9_ОТП 11.11.2016г.
Доставка на апаратура за лабораториите на ИАОС, провеждащи изпитвания на водни проби от р. Дунав и притоците й.

00740-2016-0020

8_ОТП 24.10.2016г.
Доставка на материали (химикали, консумативи и др.) за усвояване и прилагане на нови методи за анализ на някои приоритетни вещества.

00740-2016-0018

7_ОТП 17.10.2016г. Сервизно обслужване на климатичните съоръжения в системата на ИАОС

00740-2016-0016

6_ОТП 10.10.2016г.

Сервизно обслужване на газови и течни хроматографи и доставка на консумативи за тях

00740-2016-0015

5_ОТП 12.09.2016г.

Сервизно обслужване на апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол и доставка на резервни части и консумативи

00740-2016-0014

4_ОТП 31.08.2016г.

„Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците” по осем обособени позиции

00740-2016-0012

3_ОТП 26.08.2016г.

"Разработване и въвеждане на методи за определяне на приоритетни и специфични органични вещества във води, които досега не са били анализирани, както и методи за анализ на приоритетни и специфични вещества в седименти и биота и закупуване на необходимата техника и оборудване" по четири обособени позиции"; Проект №BG16M1OP002-1.004-001001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

00740-2016-0011

2_ОТП 05.08.2016г.

Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната система за мониторинг на КАВ в реално време съгласно Решение 2011/850/ЕС и Директива (ЕС) 2015/1480

00740-2016-0009

1_ОТП 22.07.2016г.

Доставка на калибровъчни газове за газанализаторната апаратура за контрол качеството на въздуха и емисионен контрол и работни газове за лабораториите на ИАОС

00740-2016-0008

 

porachki.gifПроцедури за обществени поръчки по чл. 18, ал. 1 т. 13 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на преписката в РОП

1_ПОП 11.07.2016г.

Избор на консултанти за предоставяне на юридически услуги, във връзка с подготовката, изпълнението и отчитането на проекти, осъществявани от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

00740-2016-0007

 

porachki.gifОбществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на преписката в РОП

29_ОП 03.11.2016г.

Разработване на Интернет приложение на Българския природен индекс

9058187

28_ОП 11.10.2016г.

Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (IP VPN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите

9057314

27_ОП 05.08.2016г.

Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за нформация и комуникация (публичност и визуализация) на проект BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС

9055048

26_ОП 11.07.2016г.

Сервизно обслужване на живачни анализатори и доставка на консумативи за тях

9054233

 

25_ОП 28.06.2016г.

Сервизно обслужване на Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй“

9053933

24_ОП 17.06.2016г.

Осигуряване на данни за 2016 г.-2017 г. от хидробиологичен мониторинг на повърхностни води в съответствие със Заповед на министъра на околната среда и водите извън дейностите, финасирани от МОСВ

9053718

 

porachki.gifПроцедури за обществени поръчки по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на преписката в РОП

23_ОП 15.04.2016г.

"Сервизно обслужване и доставка на консумативи и резервни части за климатичните съоръжения в системата на ИАОС“

00740-2016-0006

22_ОП 15.04.2016г.

"Сервизно обслужване на апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол и доставка на резервни части и консумативи"

00740-2016-0005

21_ОП 14.04.2016г.

"Доставка на консумативи и резервни части и сервизно обслужване на системи за чиста вода (дейонизатори)"

00740-2016-0003

20_ОП 25.03.2016г.

"Комплексно сервизно обслужване на 14 станции за контрол качеството на атмосферния въздух и доставка на консумативи и резервни части"

00740-2016-0001

19_ОП 30.12.2015г.

„Доставка на химикали, сравнителни материали (СМ) и сравнителни сертифицирани материали (СММ) за лабораториите на ИАОС”

00740-2015-0014

18_OП 11.12.2015г.

„Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS)”

00740-2015-0013

17_ОП 09.10.2015г.

"Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионен контрол"

00740-2015-0012

16_ОП 08.10.2015г.

“Доставка на Кислород 5.0/99,999% v/v/ -17 броя”

00740-2015-0010

15_ОП 06.08.2015г.

“Надграждане на съществуващи функционалнoсти, разработване и въвеждане на нови модули към геоинформационната система за управление на водите и докладване”

00740-2015-0008

14_ОП 23.07.2015г. „Доставка на стъклария и консумативи за лабораториите на ИАОС“

00740-2015-0007

13_ОП 14.07.2015г. „Комплексно сервизно обслужване на система от автоматични станции за мониторинг на води“

00740-2015-0006

12_ОП 02.07.2015г. „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионен контрол “

00740-2015-0005

11_ОП 21.05.2015г. „Изпълнение на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проект: „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“

00740-2015-0004

9_ОП 13.05.2015г. „Доставка на калибровъчни газове за газанализаторната апаратура за контрол качеството на въздуха и емисионен контрол и работни газове”

00740-2015-0002

8_ОП 25.03.2015г. Осигуряване на сервизно обслужване на Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време 00740-2015-0001
6_ОП 18.12.2014г.

„Разработване и внедряване на публичен електронен регистър съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух и свързване с информационната система на Изпълнителната агенция по околна среда“ по проект „Изграждане на публичен електронен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения и свързването му с поддържаната в ИАОС информационна система“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно Договор № 14-32-21/27.08.2014 г."

00740-2014-0005
5_ОП 03.11.2014г. Сервизно обслужване на атомно-абсорбционни спектрометри ANALYTIC JENA 00740-2014-0004

 

porachki.gifПроцедури на договаряне по гл. 7 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на процедури на договаряне

№ на преписката в РОП

3_ПД 14.04.2016г.

Предоставяне на юридически консултации и услуги, свързани с попълване и подаване в система ИСУН 2020 на формуляр за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-3.003 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“, последващо изготвяне на документации и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител/и на дейностите по проекта и изготвяне на становища по възникнали казуси при изпълнение на сключените договори“

00740-2016-0004

2_ПД 12.04.2016г.

Предоставяне на юридически консултации и услуги, свързани с изготвяне на документации и провеждане на обществени поръчки за избор на ипълнител/и на дейностите по проект „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС"

00740-2016-0002

1_ПД 25.09.2015г.

Доставката на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали за лабораториите на ИАОС

00740-2015-0009

porachki.gifПредварителни обявления по чл.23 от ЗОП

Дата

Наименование на предварителни обявления

УИН

 

porachki.gifПублични покани за обществени поръчки по чл. 14, ал. 3 и 4 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

ID № в портала на АОП

24_ПП 04.04.2016г.

"Калибриране на технически средства"

9052062
23_ПП 04.04.2016г.

Избор на координатор за участие в екипа за организация и управление на проект №bg16m1op002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС“

9052079
22_ПП 16.12.2015г.

„Избор на експерти за разработване на индикатори за оценка на биологичното разнообразие - Български природен индекс (БПИ)"

9049073
21_ПП 08.12.2015г.

"Доставка на хардуер и софтуер BG03"

9048724

porachki.gifСправка плащания

25.02.2016г. Плащания по договори
26.01.2016г. Плащания по договори
06.01.2016г. Плащания по договори

porachki.gifГаранции за участие и изпълнение

29.02.2016г. Гаранция за изпълнение
08.02.2016г. Гаранция за участие
26.01.2016г. Гаранции за участие
26.01.2016г. Гаранции за изпълнение
12.01.2016г. Гаранция за участие
12.01.2016г. Гаранция за изпълнение

 


Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Програма "Хоризонт 2020" на ЕС за научни изследвания и иновации


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Програма "Хоризонт 2020" на ЕС за научни изследвания и иновации


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС