ExEA MoEW EEA

Профил на купувача - обществени поръчки

Лични средства

Архив - Обществени поръчки - 17

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ИАОС (в сила от 21.07.2017 г.)

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ИАОС

 

porachki.gifОбществени поръчки по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на преписката в РОП

 6_ПСОП 09.05.2017 г.

Осигуряване на данни за 2017 година от хидробиологичен мониторинг на повърхностни води в съответствие със заповед на министъра на околната среда и водите 

00740-2017-0003

 5_ПСОП 24.04.2017г.

Сервизно обслужване на Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време  

00740-2017-0002

 4_ПСОП 20.10.2016г.

Сервизно обслужване на йонхроматографски системи за определяне на аниони и катиони и доставка на консумативи за тях

00740-2016-0019 

 3_ПСОП 13.10.2016г.

Сервизно обслужване на мас-спектрометри с индуктивно свързана плазма и доставка на консумативи за тях.

00740-2016-0017 

 2_ПСОП 31.08.2016г.

Сервизно обслужване на гама спектометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване и радонометри

00740-2016-0013

 

porachki.gifПроцедури за обществени поръчки по чл. 18, ал. 1 т. 1 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на преписката в РОП

11_OTP 12.12.2016г.
Избор на Изпълнител/и за осъществяване на мерки за информация и публичност на Проект BG16M1OP002-3.003-0001 „Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“.  

00740-2016-0022 

10_ОТП 28.11.2016г.
„Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците” по осем обособени позиции.

00740-2016-0021

8_ОТП 24.10.2016г.
Доставка на материали (химикали, консумативи и др.) за усвояване и прилагане на нови методи за анализ на някои приоритетни вещества.

00740-2016-0018

7_ОТП 17.10.2016г. Сервизно обслужване на климатичните съоръжения в системата на ИАОС

00740-2016-0016

6_ОТП 10.10.2016г.

Сервизно обслужване на газови и течни хроматографи и доставка на консумативи за тях

00740-2016-0015 

5_ОТП 12.09.2016г.

Сервизно обслужване на апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол и доставка на резервни части и консумативи

00740-2016-0014

 

porachki.gifОбществени поръчки по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на преписката в РОП

1_ДOГ

13.10.2017г.

Доставка на консумативи за пробовземна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол

прекратена

 
 

porachki.gifОбществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на преписката в РОП

43_OP  16.10.2017г.  

Доставка на хардуер и техническо оборудване по проект BG02.PDP1: „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“

9069326  

42_OP  16.10.2017г. 

Доставка на софтуер и лицензи по проект BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“

 9069323 

 41_OP 21.09.2017г. 

Доставка на компютърно оборудване и цифров фотоапарат

9068557 

40_OP 21.09.2017г. 

Калибриране на технически средства                

9068554

39_OP 26.06.2017г. Сервизно обслужване на анализатори за определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот Shimadzu и Analytik Jena и доставка на консумативи 

9065640 

38_OP 21.04.2017г.

Калибриране на технически средства 

9063591

37_OP 29.03.2017г.

 Избор на координатор за участие в екипа за организация и управление на Проект №BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС”

9062828

36_OP 14.02.2017г.

Създаване на интернет-базирана система с услуги за обмен на данни между ИАОС и ИАГ

9061448 

35_OP 14.02.2017г.

Разработване на система за обмен, събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България

9061447

34_OP 10.02.2017г.

Разработване на система за обмен, събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България 

 Прекратена

33_OP 10.02.2017г.

Надграждане на Националната база данни и Интернет приложение към информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие  

 9061370

32_OP 10.02.2017г.

Надграждане на мобилно приложение към информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие  

 9061366

31_OP 10.02.2017г.

Привеждане на данните за почви, поддържани от ИАОС,  в съответствие с изискванията на Директива INSPIRE

 9061365

30_OP 10.02.2017г.

Създаване на интернет-базирана система с услуги за обмен на данни между ИАОС и ИАГ

 Прекратена

29_ОП 03.11.2016г.

Разработване на Интернет приложение на Българския природен индекс

9058187

27_ОП 05.08.2016г.

Избор на изпълнител за осъществяване на мерки за нформация и комуникация (публичност и визуализация) на проект BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС

9055048

 

porachki.gifПокани до определени лица по чл. 191, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

2_POK 15.08.2017 г.

Калибриране на газоанализатори 

1_POK 15.08.2017г.

Калибриране на калибратори за дебит

 

 

 

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС