ExEA MoEW EEA

Профил на купувача - обществени поръчки

Лични средства

Профил на купувача - Обществени поръчки

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в ИАОС (в сила от 21.07.2017 г.)

 

porachki.gifОбществени поръчки по чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на преписката в РОП

19_OTP  12.03.2018г. 

Доставка на консумативи за пробовземна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол 

00740-2018-0001

3_ДОГ 29.12.2017г.

Доставка на консумативи за пробовземна апаратура на фирма TCR TECORA srl за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол 

00740-2017-0014 

18_OTP 18.12.2017г. 

Сервизно обслужване на Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон и Автоматизирана система за радиационен мониторинг на води – р. Дунав в района на АЕЦ „Козлодуй 

00740-2017-0012 

2_ДOГ 14.11.2017г. 

Доставка на материали (химикали, консумативи и др.) за усвояване и прилагане на нови методи за анализ на някои приоритетни вещества 

00740-2017-0011

7_ПСОП  14.11.2017г. 

Доставка на стъклария и консумативи за нуждите на лабораториите на ИАОС 

00740-2017-0010

17_OTP   10.11.2017г. 

Доставка на калибровъчни и работни газове за лабораториите на ИАОС 

00740-2017-0009 

16_OTP  09.10.2017г. 

Доставка на консумативи за газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол 

00740-2017-0007 

15_OTP  28.08.2017г. 

Избор на изпълнители за извършване на анализи и проучвания на видовете и природните местообитания в България, предмет на докладване съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците по три обособени позиции 

00740-2017-0006  

14_OTP   18.08.2017г. 

Доставка на химикали, сравнителни материали (СМ), сравнителни сертифицирани материали (ССМ), специфични разтвори за апарати необходими за нуждите на лабораториите на ИАОС 

00740-2017-0005 

13_OTP  14.08.2017г. 

Изпълнение на програмите за хидроморфологичен мониторинг на повърхностни води за 2017 г. 

00740-2017-0004  

 12_OTP  13.04.2017г.

 Доставка на спомагателно оборудване и средства за пробовземане, пробоподготовка и съхранение на пробите " по 11 обособени позиции  

00740-2017-0001  

 9_ОТП  11.11.2016г.

Доставка на апаратура за лабораториите на ИАОС, провеждащи изпитвания на водни проби от р. Дунав и притоците й. 

00740-2016-0020 

 3_ОТП  26.08.2016г.

 "Разработване и въвеждане на методи за определяне на приоритетни и специфични органични вещества във води, които досега не са били анализирани, както и методи за анализ на приоритетни и специфични вещества в седименти и биота и закупуване на необходимата техника и оборудване" по четири обособени позиции";  Проект №BG16M1OP002-1.004-001001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

00740-2016-0011

 

porachki.gifОбществени поръчки по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

№ на преписката в РОП

49_OP 23.03.2018 г.

Доставка на канцеларски материали, консумативи и копирна хартия по спецификация, за нуждите на проект №BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС

9074197

4_POK 19.03.2018г.  

Сервизно обслужване на анализатори за определяне общ въглерод, органичен въглерод и азот на Shimadzu и доставка на консумативи 

 

48_OP 07.03.2018г.

Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води

9073619 

3_POK  31.01.2018 г.

Сервизно обслужване на анализатори за определяне на общ въглерод, органичен въглерод и азот на Analytik Jena и доставка на консумативи

 

47_OP 26.01.2018г.

Доставка на 1 (един) брой стационарен рН/ION метър, предназначен за Регионална лаборатория (РЛ) Велико Търново и на 6 (шест) броя стационарен OXI-метър, необходими за работата на експертите в РЛ Враца, РЛ Монтана, РЛ Велико Търново, РЛ Русе, РЛ Шумен и РЛ 

9072510

46_OP  03.01.2018г.  

Доставка на електроди и консумативи за pН-метри, оксиметри, апарати за електропроводимост (лабораторни и преносими) и автоматични титратори

9071970 

45_OP  29.12.2017г.  

Разработване на емисионни фактори за изчисляване на масовия товар от обекти, формиращи отпадъчни води

прекратена   

44_OP  29.12.2017г.  

Сервизно обслужване на анализатори за определяне на общ въглерод, органичен въглерод и азот на Shimadzu за два броя апарати

прекратена

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС