ExEA MoEW EEA

Лични средства

Профил на купувача - обществени поръчки

Профил на купувача - обществени поръчки - архив

 

Вътрешни правила за организиране и провеждане на процедурите по възлагане на обществени поръчки в ИАОС

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача в ИАОС

porachki.gifПроцедури за обществени поръчки по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОП 

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

 № на преписката в РОП

 19_ОП 30.12.2015г.

„Доставка на химикали, сравнителни материали (СМ) и сравнителни сертифицирани материали (СММ) за лабораториите на ИАОС”

00740-2015-0014

18_OП 11.12.2015г.

„Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS)”

00740-2015-0013 

17_ОП 09.10.2015г.

"Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионен контрол"

00740-2015-0012

16_ОП 08.10.2015г.

“Доставка на Кислород 5.0/99,999% v/v/ -17 броя”

00740-2015-0010

15_ОП 06.08.2015г.

“Надграждане на съществуващи функционалнoсти, разработване и въвеждане на нови модули към геоинформационната система за управление на водите и докладване”

00740-2015-0008

14_ОП 23.07.2015г. „Доставка на стъклария и консумативи за лабораториите на ИАОС“

00740-2015-0007 

13_ОП 14.07.2015г. „Комплексно сервизно обслужване на система от автоматични станции за мониторинг на води“

00740-2015-0006

12_ОП 02.07.2015г. „Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионен контрол “

00740-2015-0005

11_ОП 21.05.2015г. „Изпълнение на дейностите за осигуряване на информация и публичност по проект: „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“

00740-2015-0004

10_ОП 18.05.2015г. „Подмяна на дограма на административната сграда на Изпълнителна агенция по околна среда”

00740-2015-0003

9_ОП 13.05.2015г. „Доставка на калибровъчни газове за газанализаторната апаратура за контрол качеството на въздуха и емисионен контрол и работни газове”

00740-2015-0002

8_ОП 25.03.2015г. Осигуряване на сервизно обслужване на Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време 00740-2015-0001
7_ОП 29.12.2014г. Доставката на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали за преакредитация на лабораториите на ИАОС 00740-2014-0006
6_ОП 18.12.2014г.

„Разработване и внедряване на публичен електронен регистър съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух и свързване с информационната система на Изпълнителната агенция по околна среда“ по проект „Изграждане на публичен електронен регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения и свързването му с поддържаната в ИАОС информационна система“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,  съгласно Договор № 14-32-21/27.08.2014 г."

00740-2014-0005
5_ОП 03.11.2014г. Сервизно обслужване на атомно-абсорбционни спектрометри ANALYTIC JENA 00740-2014-0004
4_ОП 03.09.2014г. Обновяване на оборудването на инсталациите за събиране на атмосферни отлагания в стационерите за интензивен горски мониторинг „Витиня“, „Старо Оряхово“, „Юндола“ и ФС „Рожен” 00740-2014-0003
3_ОП 16.06.2014г. Комплексно сервизно обслужване на система от автоматични станции за мониторинг на води 00740-2014-0002
2_ОП 16.06.2014г. Комплексно сервизно обслужване на 14 станции за контрол качеството на атмосферния въздух 00740-2014-0001
1_ОП 18.11.2013г. Избор на изпълнител за теренни наблюдения на китоподобните Tursiops truncatus, Phocoena phocoena и Delphinus delphis в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) в Черно море 00740-2013-0042

 

porachki.gifПроцедури на договаряне по гл. 7 от ЗОП 

Уникален

Дата

Наименование на процедури на договаряне

 № на преписката в РОП

2_ПД 08.10.2015г.

„Доставка на консумативи за пробовземна и газанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионен контрол.”

00740-2015-0011

1_ПД 25.09.2015г.

Доставката на химикали, сравнителни материали и сравнителни сертифицирани материали за лабораториите на ИАОС

00740-2015-0009

 

porachki.gifПредварителни обявления по чл.23 от ЗОП

Дата

Наименование на предварителни обявления

УИН

24.02.2015г. Доставка на стъклария и консумативи  за лабораториите на ИАОС 649939
24.02.2015г. Доставка на калибровъчни  газове за газанализаторната апаратура за контрол качеството на въздуха и емисионен контрол и  работни газове за лабораториите  на ИАОС 649940
23.02.2015г. Подмяна на дограма на административната сграда на Изпълнителна агенция по околна среда 649952
23.02.2015г. Доставка на консумативи за пробовземна и газнанализаторна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол 649925
23.02.2015г. Доставка на химикали, сравнителни материали /СМ/ и сравнителни сертифицирани материали /ССМ/ за лабораториите на ИАОС 649917
24.01.2015г. Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на нови модули към геоинформационната система за управление на водите и докладване 644563
24.01.2015г.

Избор на изпълнител за извършване на публични дейности и информация по проект “Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“

644565
24.01.2015г. Доставка на специализиран софтуер и лицензии 644568
24.01.2015г.

Доставка на хардуер и техническо оборудване

644570
24.01.2015г. Избор на изпълнител за модернизиране на информационната система на НСМБР 644571
24.01.2015г.

Избор на изпълнител за създаване на модул за картиране на екосистеми и екосистемни услуги

644572
24.01.2015г. Избор на изпълнител за създаване на модул за събиране на данни и оценка на риска от инвазивни видове 644574

  

porachki.gifПублични покани за обществени поръчки по чл. 14, ал. 3 и 4 от ЗОП

Уникален

Дата

Наименование на обществената поръчка

 ID № в портала на АОП

22_ПП  16.12.2015г. 

 „Избор на експерти за разработване на индикатори за оценка на биологичното разнообразие - Български природен индекс (БПИ)"

9049073
 21_ПП 08.12.2015г. 

 "Доставка на хардуер и софтуер BG03"

9048724
 20_ПП 03.11.2015г.

"Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (IP VPN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите"

9047283
19_ПП 29.10.2015г.

„Осигуряване на охрана чрез СОТ на имущество на Изпълнителната агенция по околна среда“

9047171
18_ПП 21.10.2015г.

 "Извършване на инвентаризация на парникови газове от сектор "Енергия" изготвяне на съответната част от националния доклад по рамковата конвенция на обединените нации по изменение на климата (РКОНИК) за докладване през 2016 г. и 2017 г."

9046976
17_ПП 19.10.2015г.

"Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (IP VPN) за обекти от системата на Министерство на околната среда и водите"

9046895
16_ПП  02.10.2015г. 

„Извършване на инвентаризация на парникови газове от сектор „Енергия” и изготвяне на съответната част от Националния доклад по Рамковата конвенция на обединените нации по изменение на климата (РКОНИК) за докладване през 2016 г. и 2017 г.„  

 9046427
15_ПП  10.08.2015г. 

"Сервизно обслужване и доставка на консумативи за системи за чиста вода (дейонизатори) по три обособени позиции" 

9044679  
14_ПП 10.08.2015г.

"Комплексно сервизно обслужване на 14 станции за контрол качеството на атмосферния въздух" 

9044678 
13_ПП 06.07.2015г.

"Сервизно обслужване и доставка на консумативи за системи за чиста вода (дейонизатори)"

9043545
12_ПП 01.07.2015г.

"Сервизно обслужване и доставка на консумативи за климатичните съоръжения в системата на ИАОС"

9043383
11_ПП  03.06.2015г.

"Доставка на апаратура за генетични анализи"

9042463
10_ПП 11.05.2015г.

„Провеждане на профилактични медицински прегледи за служителите на Изпълнителна агенция по околна среда“

9041623
9_ПП 02.04.2015г.

„Доставка на съвместими тонери за копирни и печатащи устройства за Изпълнителна агенция по околна среда и 14 регионални лаборатории в страната“

9040456
8_ПП 02.04.2015г.

„Провеждане на профилактични медицински прегледи за служителите на Изпълнителна агенция по околна среда“

9040465
7_ПП 20.03.2015г.

„Калибриране на технически средства“

9040013
6_ПП 03.11.2014г. Доставка на филтри и пластмасови накрайници за пипети за лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда 9035480
5_ПП 31.10.2014г. Доставка на резервни части и консумативи за сервизна поддръжка на газовите и течни хроматографи в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда”. 9035417
4_ПП 29.09.2014г. Осигуряване на единна непрекъсната комуникационна свързаност чрез виртуална частна мрежа (IP VPN) за обекти на Министерството на околната среда и водите 9034127
3_ПП 29.09.2014г. Извършване на денонощна физическа охрана на сградата на Изпълнителна агенция по околна среда – гр. София 9034128
2_ПП 29.09.2014г. Осигуряване на денонощна охрана на имущество на Изпълнителната агенция по околна среда със сигнално-охранителна техника (СОТ) 9034129
1_ПП 15.09.2014г. Доставка на консумативи (работни и калибрационни газове) за хроматографските и спектрални апарати в лабораториите на Изпълнителна агенция по околна среда 9033666
 

porachki.gifИскане на оферти

 

25.02.2014г. Доставка на гумени лодки. Срокът за получаване на офертите е до 17:30 часа на 04.03.2014г.       

porachki.gifСправка плащания

 

22.12.2015г. Плащания по договори
07.12.2015г. Плащания по договори
16.11.2015г. Плащания по договори 
30.10.2015г. Плащания по договори
14.10.2015г. Плащания по договори
25.09.2015г. Плащания по договори
11.08.2015г. Плащания по договори
15.07.2015г. Плащания по договори
10.06.2015г. Плащания по договори
22.05.2015г. Плащания по договори
20.04.2015г. Плащания по договори
14.04.2015г. Плащания по договори
09.03.2015г. Плащания по договори
13.02.2015г. Плащания по договори
08.01.2015г. Плащания по договори    

porachki.gifГаранции за участие и изпълнение

 

16.11.2015г. Гаранции за участие 
16.11.2015г. Гаранции за изпълнение
06.11.2015г. Гаранции за участие 
14.10.2015г. Гаранции за изпълнение
14.10.2015г. Гаранции за участие
22.05.2015г. Гаранции за участие
22.05.2015г. Гаранции за изпълнение
13.02.2015г. Гаранции за участие
13.02.2015г. Гаранции за изпълнение

  

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Програма "Хоризонт 2020" на ЕС за научни изследвания и иновации


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


Програма "Хоризонт 2020" на ЕС за научни изследвания и иновации


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС