ExEA MoEW EEA

Лични средства

                                             Оперативна програма „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"

Приоритетна ос III „КАЧЕСТВЕНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ"

3.2. „Стандартна информационно - комуникационна среда и оперативна съвместимост”
 

Бенефициент - Изпълнителна агенция по околна среда


 
   Бюджетна линия:                                                                 BG051PO002/14/3.2-06

   Обща стойност на проекта:                                                 484 292,50 лева
   Продължителност на проекта:                                            16 месеца
   Дата на приключване на проекта:                                      31.12.2015 г.
   Място на изпълнение на проекта:                                      ИАОС

 

    Ръководител на проекта:
    Валя Желязкова,
    началник отдел „Проектиране и програмиране”, ИАОС
    тел.: 02/ 940 64 19; 02/ 955 98 25;

 

    Координатор по проекта:
    Мария Кънева,
    младши експерт, отдел „Проектиране и програмиране”, ИАОС
    тел.: 02/ 940 64 12;

 

Проектът се осъществявав рамките на Договор №14-32-21/27.08.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС