ExEA MoEW EEA

Лични средства

Цели на проекта

Изграждането на публичен електронен регистър на инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, е обусловено от изискванията на чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, включително и свързването му с поддържаната в ИАОС информационна система за инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения.

Общата цел на настоящето предложение е чрез изграждане на регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения (ЛОС) и софтуерно осигуряване на дейностите по управление и поддръжка на централизирания регистър, да се постигне модернизация в администрацията и за оптимизиране на работните процеси. Това от своя страна ще осигури прозрачност на процеса по осъществяване на контрол и спазването на регулациите, свързани с опазване чистотата на атмосферния въздух, във връзка с емисиите на летливи органи съединения. Общата и специфична цел на проектното предложение са в пълен синхрон със стратегическата цел на ОПАК: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост“.

По отношение на Националните и европейските стратегически документи проектното предложение е в съответствие и в изпълнение на заложените цели и изисквания в Лисабонската стратегия, Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. и по - конкретно със Стратегическа тема 7.1.2 Електронни регистри и регистърно производство, Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация и редица други секторни стратегии и програми.

Специфичната цел на настоящото проектно предложение е да се осигури подаването  и обработката на информацията, по смисъла на чл. 30л., чрез изграждане на централизиран регистър на инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения (ЛОС), който да се управлява и поддържа чрез информационната система на ИАОС. Системата ще осигури в реално време информация за подадени и обработени заявления, вписвания/заличавания на регистрирани оператори и инсталации и други обстоятелства, съдържани в регистъра. Ще се осигури електронизация на процеса по водене на регистъра, ще се облекчи валидирането на заявените данни и обстоятелства от отговорните служители от ИАОС/РИОСВ и  ще се реализира публикуването на данните от регистъра за целите на регламентирания публичен достъп. По този начин проектът съответства напълно на целта на подприоритет 3.2. „Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост”. Специфичната цел на проекта отговаря и на едната от основните цели на приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, която се стреми към постигане на модерно обслужване от страна на администрацията и на съдебната система.

 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС