ExEA MoEW EEA

Лични средства

 

 

Проект „Провеждане на специализирани обучения за увеличаване на специализираните знания, подобряване на уменията и повишаване на експертния капацитет на служителите в Изпълнителна агенция по околна среда“ се изпълнява съгласно Договор № BG05SFOP001-2.006-0028-C01/10.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFOP001-2.006 „Специализирани обучения за централната администрация“, Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“, Специфична цел № 2 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие“

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Проект „Повишаване на знанията и уменията на служителите на регионалните лаборатории на Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност" към ИАОС“, финансиран по договор BG05SFOP001-2.019-0068-C01/01.06.2020 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Проект „Специализирани обучения за Регионалните лаборатории на Главна дирекция Лабораторно-аналитична дейност към ИАОС“, финансиран по договор BG05SFOP001-2.019-0067-C01/01.06.2020 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА


Финализиране на проекта


Проект „Специализирани обучения за Регионалните лаборатории на Главна дирекция Лабораторно-аналитична дейност към ИАОС“, финансиран по договор BG05SFOP001-2.019-0067-C01/01.06.2020 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приключи успешно с провеждане на всички обучения, заложени в административния договор.

В резултат от изпълнението на проекта се постигна очакваният резултат, а именно: повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите на Бенефициента, което ще допринесе за по-доброто управление, включително предоставяне на по- качествени услуги към гражданите и бизнеса на местно ниво. 

В рамките на проекта бяха проведени обучения по 5 дейности, 6 теми, с общо 8 провеждания, а в техните рамките бяха обучени общо 167 служители.  

В рамките на изпълнение на договора, Изпълнителят „Клийнтех България“ ООД успешно осигури логистичната организация за успешното провеждане на планираните обучения, както и необходимите – като брой, опит и познания – лектори за провеждането на планираните обучения.

Всеки от преминалите обучение служители е получил сертификат, което означава, че в рамките на проекта обучените служители от администрацията са 167 на брой, от които 167 са служители от администрацията, успешно преминали обученията с получаване на сертификат.

Дейностите по проекта бяха изпълнени в пълно съответствие с хоризонталните принципи в политиките на ЕС, а именно: партньорство, равни възможности и устойчиво развитие.

При изпълнение на дейностите по проекта бяха включени на равен принцип и при равен достъп мъже и жени. От преминалите обученията служители, 51 са мъже и 116 са жени.

Проектът приложи на практика принципа на равенство между половете, допринесе за утвърждаване на принципа на равните възможности и създаде условия за превенция на дискриминацията. На ниво изпълнение на проекта нямаше поставени ограничения, основани на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние и др.

При изпълнението на договора, Изпълнителят следва плътно правилата за информация и публичност, предвидени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г. към Националната комуникационна стратегия 2014- 2020 г. Всички мерки се основават на Регламент (ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета при съблюдаване на техническите характеристики в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 821 /2014 на Комисията. 

С цел проследяване удовлетвореността на участниците в проведените обучения, Изпълнителят е събирал, анализирал и предоставял на Възложителя анонимна информация (анонимни анкетни карти) за всяко отделно събитие, като в рамките на всички проведени обучения и събрани анкети карти общата оценка на целия договор е с почти пълна отлична оценка.

Поради усложнената епидемична обстановка, Изпълнителят ревизира графика за изпълнение на договора и представи за одобрение обновена версия на план-график, който бе одобрен от Възложителя и бе изпълнен от Изпълнителя спрямо заложеното в него. На база на активните усилия и на двете страни за справяне с тежката ситуация, стопирала обученията за продължителни периоди от време, договорът бе изпълнен в срок, без от това да пострадат неговите обем, очаквани резултати и качество.


Финализиране на проект „Повишаване на знанията и уменията на служителите на регионалните лаборатории на Главна дирекция "Лабораторно-аналитична дейност" към ИАОС“


Проект „Повишаване на знанията и уменията на служителите на регионалните лаборатории на Главна дирекция „Лабораторно-аналитична дейност“ към ИАОС“, финансиран по договор BG05SFOP001-2.019-0068-C01/01.06.2020 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, приключи успешно с провеждане на всички обучения, заложени в административния договор.

В резултат от изпълнението на проекта се постигна очакваният резултат, а именно: повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите на Бенефициента, което ще допринесе за по-доброто управление, включително предоставяне на по- качествени услуги към гражданите и бизнеса на местно ниво.

В рамките на проекта бяха проведени обучения по 3 дейности, 6 теми, с общо 11 провеждания, а в техните рамките бяха обучени общо 218 служители.

В рамките на изпълнение на договора, Изпълнителят „Клийнтех България“ ООД успешно осигури логистичната организация за успешното провеждане на планираните обучения, както и необходимите – като брой, опит и познания – лектори за провеждането на планираните обучения.

Всеки от преминалите обучение служители е получил сертификат, което означава, че в рамките на проекта обучените служители са 218 на брой, успешно преминали обученията с получаване на сертификат.

Дейностите по проекта бяха изпълнени в пълно съответствие с хоризонталните принципи в политиките на ЕС, а именно: партньорство, равни възможности и устойчиво развитие.

При изпълнение на дейностите по проекта бяха включени на равен принцип и при равен достъп мъже и жени. От преминалите обученията служители, 87 са мъже и 131 са жени.

Проектът приложи на практика принципа на равенство между половете, допринесе за утвърждаване на принципа на равните възможности и създаде условия за превенция на дискриминацията. На ниво изпълнение на проекта нямаше поставени ограничения, основани на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние и др.

При изпълнението на договора, Изпълнителят следва плътно правилата за информация и публичност, предвидени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г. към Националната комуникационна стратегия 2014- 2020 г. Всички мерки се основават на Регламент (ЕС) 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета при съблюдаване на техническите характеристики в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 821 /2014 на Комисията.

С цел проследяване удовлетвореността на участниците в проведените обучения, Изпълнителят е събирал, анализирал и предоставял на Възложителя анонимна информация (анонимни анкетни карти) за всяко отделно събитие, като в рамките на всички проведени обучения и събрани анкети карти общата оценка на целия договор е с почти пълна отлична оценка.

Поради усложнената епидемична обстановка, Изпълнителят ревизира графика за изпълнение на договора и представи за одобрение обновена версия на план-график, който бе одобрен от Възложителя и бе изпълнен от Изпълнителя спрямо заложеното в него. На база на активните усилия и на двете страни за справяне с тежката ситуация, стопирала обученията за продължителни периоди от време, договорът бе изпълнен в срок, без от това да пострадат неговите обем, очаквани резултати и качество.

 
Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Профил на купувача - обществени поръчки


Такси за предоставяне на административни услуги по разрешителни режими


Тарифа за таксите, които се събират в системата на МОСВ


Достъп до обществена информация


Защита на личните данни


Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда


Годишен бюлетин за качество на атмосферен въздух (КАВ)


Тримесечен бюлетин

 


Ежедневен бюлетин за качеството на въздуха


Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3


Прогноза на нивата на приземния (тропосферен) озон над България


Достъп на общини до данни за качество на въздуха в реално време


Ежедневен бюлетин за радиационната обстановка


EURDEP-widget (Европейска платформа за обмен на радиологични данни)


Националeн регистър за квоти за емисии на парникови газове


Национална информационна система за докладване по ЕРИПЗ


Мониторинг на отпадъците (информационна система, публични регистри)


Национална система за мониторинг на биологично разнообразие


Червена книга на Република България


Оперативна програма „Добро управление”


Проекти по Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г.


"Проект „Корине земно покритие 2018 - България”


Проект по Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г.


"Програма Хоризонт 2020 на ЕС за научни изследвания и иновации”


Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"


Проект по Оперативна програма "Административен капацитет"


Програма за Консултантска Помощ (ААР)


BG02.PDP1 „Надграждане на геоинформационната система за управление на водите и докладване“


BG03.PDP1 Проект "Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (IBBIS)"


Регистър на защитените територии в България


Регистър на вековните дървета в България


Бюлетин за климатичната адаптация в Европа (ADAPT)

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС