ExEA MoEW EEA

Лични средства


 


 

 

Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие”


Управляващ орган:

Министерство на околната среда и водите
Главна дирекция Оперативна програма „Околна среда”

Бенефициент:

Изпълнителна агенция по околна среда

Наименование:

„Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците“

Референтен № на процедурата:

BG16M10P002-3.003

На основание Заповед № РД - 481/29.08.2016 г. на министъра на околната среда и водите, с която се предоставя безвъзмездна финансова помощ.


Обща стойност на проекта:                                                                      18 122 412,00 лв.
Финансиране от Европейски фонд за регионално развитие:            15 404 050,20 лв.
Национално съфинансиране:                                                                    2 718 361,80 лв.

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Територия на Република България, без морските пространства

Продължителност: 42 месеца

Ръководител на проекта: Мадлена Станимирова
тел: 02 940 64 70
 

 

Copyright 2000-2021 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Дизайн и изработка: ИАОС